Her finder du almindelige matematiske symboler.

 • Disse knapper er til de flotte versioner af symbolerne. Nogle gange kan du skrive dem direkte med tastaturet; det bliver ikke særlig flot, men det fungerer. For eksempel kan du bruge tasten / på tastaturet til brøker. Du kan bruge parenteserne på tastaturet (), men parenteserne på knapperne er bedre, fordi de udvider sig efter indholdet.

Konstanter

Konstanter
Tallet Pi
Forholdet mellem en cirkels omkreds og dens diameter
straight pi almost equal to 3.1416
πblank
Tallet e
f left parenthesis x right parenthesis equals e to the power of x er den eneste funktion, der f apostrophe equals f og f left parenthesis 0 right parenthesis equals 1.
e almost equal to 2.7183
eblank
Imaginær enhed
Et tal, der er defineret for at tilfredsstille i times i equals negative 1
Imaginære enhedblank
Uendelighed
Bruges til at udregne grænseværdier.
Uendelighedblank
 • Du skal bruge knapperne for e og i. Tastaturets e og i er bare variable, så de er ikke standardkonstanter.

De fire grundlæggende processer

Grundlæggende processer
Addition Addition
Subtraktion Subtraktion
Multiplikation Multiplikation
Division Division
 • Du kan bruge adskillige symboler til multiplikation: * (stjerne), · (mellempunkt), den i menuen, og også mellemrum. Det vil sige, at et mellemrum mellem variable eller tal er en implicit multiplikation. Anvendelse af * (stjernen) omdannes automatisk til et pænere mellempunkt ·.
 • Til division kan du anvende / (skråstreg) og naturligvis brøksymbolet ud over symbolet i menuen.

Klammer

Klammer
Parenteser
Anvendes til at kontrollere rækkefølgen af processerne.
Operatorprioritet
Vektor
Se afsnittet om Lineær algebra.
Vektor
Liste
Visse resultater eller parametre angives eller ønskes i dette format.
Absolut værdi
Også kaldet numerisk værdi.
Absolut værdi
Norm
Længde af vektor.
Norm
 • Undlad at anvende krøllede eller firkantede klammer som parenteser. Anvend kun almindelige parenteser.

2 times left curly bracket 3 plus 4 times left square bracket 5 plus 6 times left parenthesis 7 plus x right parenthesis right square bracket right curly bracket : fejl
2 times left parenthesis 3 plus 4 times left parenthesis 5 plus 6 times left parenthesis 7 plus x right parenthesis right parenthesis right parenthesis : ok

Operationelle symboler

Operationelle symboler
Brøk Brøk
Kvadratrod Kvadratrod
Rod
Potens Potens
Listens elementer
Kan også anvendes som vektor, en matrix, en ligning osv.

Ulighedssymboler

Ulighedssymboler
Symbol for større end Ulighed
Symbol for mindre end
Større end eller lig med
Mindre end eller lig med
Ikke lig med

Andre symboler

Andre symboler
. Decimalmarkering
 • Punktummet (.) anvendes som decimalpunkt, kommaet (,) er til lister, og apostrofen (') er til derivation. Decimalpunktet er punktummet, men de andre har ikke den funktion.
 • Der er intet symbol for talgruppering, og der er ingen mellemrum. Mellemrum betyder implicit multiplikation. Begyndende decimalangivelse er ikke tilladt, start med nul i disse tilfælde. Det afsluttende decimalpunkt er tilladt.
  • 3.1416: OK
  • 3,1416: Forkert
  • 3'1416: Forkert
  • 1 234 567: Forkert
  • .12: Forkert
  • 0.12: OK
  • 12.0: OK
  • 12.: OK

Eksempler

Her vil du finde kommandoer, der vedrører heltal og afrunding af decimaltal. Du kan også finde visse delingskommandoer, der er delt med Polynomier.

Heltal og afrunding

Se også afsnittet Dokumentindstillinger for at se, hvordan mange decimalpladser, der vises.

Heltal og afrunding
Absolut værdi
Du kan også taste | (lodret streg) på tastaturet.
Absolut værdi
Gulv
Rund ned til det nærmeste mindre heltal.
Afrunding
Loft
Rund op til det nærmeste større heltal.
Afrund til nærmeste heltal eller til en uafgjort afrunding halvvejs oppe.
Symbolet for et tal. Kan være -1, 0 eller 1. Sign
Det største af to tal eller af en liste.
Det mindste af to tal eller en liste.
Skab et pseudo-tilfældigt tal mellem de to angivne (begge inklusive). Du kan også vælge tilfældigt fra en liste. Tilfældighedsgenerator

Delelighed

Delelighed
Tælleren i en brøk Brøk
Nævneren i en brøk
Kvotienten af heltalsdivisionen af det første tal (dividende) med det andet (divisor)
Overskydende af heltalsdivisionen af det første tal (dividende) med det andet (divisor); også kaldet modulus i mange lærebøger
Største fælles divisor sfd
Mindste fælles multiplum
Primtalsfaktor af et heltal Faktorisering
Tests til at afgøre om et tal er et primtal. Dette er et prædikat, en kommando, der kun angiver sandt eller falsk. Primtal

Eksempler

Polynomier er udtryk, der er en sum af flere led, oftest led af formen a x to the power of straight i.

Eftersom du kan dele polynomier, deler de kommandoer med afsnittet Aritmetik.

Her vil du også finde kommandoer for komplekse tal. Komplekse tal blev opfundet for at løse matematiske problemer med polynomier.

Polynomier

Polynomier
Graden af et polynomium Polynomium
Hvor mange led et polynomium har
Dette angiver et led i et polynomium. Leddet man ønsker angivet placeres ved symbolet n. Leddene rangeres efter deres nedadgående potens. Det sidste led er derfor konstantleddet.
Indholdet i et polynomium. Det vil sige gcd af deres koefficienter.
Omdan et polynomium med adskillige led arrangeret efter den variabel, som angives ved symbolet n.
Bestemmer rødderne af et polynomium.
 • Kommandoen roots(p) gør det samme som solve(p=0) eller hvis man udfører Calc for p=0, men viser resultatet på en anden måde. Se eksempel.
 • Du kan også finde rødder for komplekse tal, hvis du bruger C fra Logik og mængde som parameter.

Delelighed

Delelighed
Tælleren i en rationel brøk
Nævneren i en rationel brøk
Kvotienten af divisionen af det første polynomium (dividende) med det andet (divisor) Polynomium
Overskydende af divisionen af det første polynomium (dividende) med det andet (divisor)
Største fælles divisor
Det mindst anvendte multiplum
Faktorisering i et ureducerbart polynomium
Dette afprøver, om et polynomium er ureducerbart. Dette er et prædikat, en kommando, der kun angiver sandt eller falsk.

Komplekse tal

Komplekse tal
Imaginær enhed Imaginære enhed
Den reelle del af et komplekst tal Komplekse tal
Den imaginære enhed af et komplekst tal.
Modulus af et komplekst tal
Argumentet for et komplekst tal inden for (-Ï€,+Ï€]
Dette omdanner et komplekst tal fra binomial form til polær form, og den anden vej rundt(!). Den polære form er det komplekse tal angivet som længde og vinkel.
Dette er afledningen af et komplekst tal. Udskift symbolet for den imaginære del.

Eksempler

Komplekse tal

Datasæt

Datasæt skal indtastes som en liste, der er adskilt med komma og lukket med tuborgklammer {}.

Datasæt
Liste

Enkeltsæt

Disse kommandoer laver opsummeringer af enkelte datasæt. De måler middelværdier eller andre variable.

Beskrivelse af en enkelt prøve
Middeltal, aritmetisk gennemsnit, middelværdi Gennemsnit
Dette anvendes til at opsummere målinger i forskellige enheder (længde, omkostning, vægt….) af samme objekt. Det giver ingen mening ved anvendelse for et enkelt objekt, men det er brugbart til sammenligning af forskellige objekter.
Dette anvendes til forholdstal og niveauer samt i forhold til fart.
En måling af variabler som er belejlig for beregninger Varians
En måling af variabler med samme fysiske dataenheder Standardafvigelse
En midtpunktsmåling som alternativ til middeltal, der er mere robust, hvilket vil sige, at den ikke påvirkes af de ekstreme data, der generelt betegnes som afvigelser. Median
Disse er værdier, der opdeler data ind i fire grupper af samme størrelse. De anvendes til at måle variabler. Se afsnittet med formelreferencen for flere oplysninger.
Mest hyppigt forekommende dataværdi. Det kan være et sæt, hvis det står lige. Typetal

To sæt

Disse kommandoer beregner på sammenhænge mellem taldata.

Datasæt skal indtastes som to sæt af talpar. Tallene anbringes i tuborgklammer {}. De enkelte talsæt anbringes i almindelige parenteser (). Tallene adskilles med kommaer. Du kan derefter vælge at se grafisk visning af tallene i et koordinatsystem.

Forholdet mellem to parrede datasæt
Koefficienten angiver spredningsforholdet mellem talsættene. blank
Pearson korrelation koefficient. Koefficienten afgør om der en lineær sammenhæng mellem tallene. Korrelationblank
Beregner den rette linje y equals a plus b x der bedst matcher talsættene. blank
Bestemmer den bedste potensfunktion y equals a x to the power of b der matcher tallene. blank
Bestemmer den bedste eksponentialfunktion y equals a straight e to the power of b x end exponent der matcher tallene. blank
Bestemmer den bedste logaritmiske funktion y equals a plus ln left parenthesis b x right parenthesis.der matcher tallene. blank

Formelreference

Formelreference
1 over n stack sum X subscript i with i below
n-th root of product for i of X subscript i end root
fraction numerator n over denominator begin display style sum for i of 1 over X subscript i end style end fraction
fraction numerator 1 over denominator n minus 1 end fraction sum for i of open parentheses X subscript i minus text mean end text open parentheses X close parentheses close parentheses squared
square root of text variance end text open parentheses X close parentheses end root
open curly brackets table attributes columnalign left center end attributes row cell X subscript k end cell cell n equals 2 k minus 1 end cell row cell fraction numerator X subscript k plus X subscript k plus 1 end subscript over denominator 2 end fraction end cell cell n equals 2 k end cell end table close
table attributes columnalign left end attributes row cell text quartile end text open parentheses 0 comma X close parentheses equals X subscript 1 end cell row cell text quartile end text open parentheses 1 comma X close parentheses equals open curly brackets table attributes columnalign left center end attributes row cell text median end text open parentheses open curly brackets X subscript 1 comma horizontal ellipsis comma X subscript k close curly brackets close parentheses end cell cell n equals 2 k minus 1 end cell row cell text median end text open parentheses open curly brackets X subscript 1 comma horizontal ellipsis comma X subscript k close curly brackets close parentheses end cell cell n equals 2 k end cell end table close end cell row cell text quartile end text open parentheses 2 comma X close parentheses equals text median end text open parentheses X close parentheses end cell row cell text quartile end text open parentheses 3 comma X close parentheses equals open curly brackets table attributes columnalign left center end attributes row cell text median end text open parentheses open curly brackets X subscript k comma horizontal ellipsis comma X subscript n close curly brackets close parentheses end cell cell n equals 2 k minus 1 end cell row cell text median end text open parentheses open curly brackets X subscript k plus 1 end subscript comma horizontal ellipsis comma X subscript n close curly brackets close parentheses end cell cell n equals 2 k end cell end table close end cell row cell text quartile end text open parentheses 4 comma X close parentheses equals X subscript n end cell end table
1 over n sum for i of open parentheses X subscript i minus text mean end text open parentheses X close parentheses close parentheses open parentheses Y subscript i minus text mean end text open parentheses Y close parentheses close parentheses
fraction numerator c o v a r i a n c e left parenthesis X comma Y right parenthesis over denominator s t a n d a r d _ d e v i a t i o n left parenthesis X right parenthesis times s t a n d a r d _ d e v i a t i o n left parenthesis Y right parenthesis end fraction
fraction numerator y minus m e a n left parenthesis Y right parenthesis over denominator s t a n d a r d _ d e v i a t i o n left parenthesis Y right parenthesis end fraction equals c o r r e l a t i o n left parenthesis X Y right parenthesis fraction numerator x minus m e a n left parenthesis X right parenthesis over denominator s t a n d a r d _ d e v i a t i o n left parenthesis X right parenthesis end fraction

Eksempler

Polynomiefunktioner og rationelle funktioner, kaldes begge for algebra-funktioner. De er inkluderet i Polynomier afsnittet. Dette afsnit handler om andre grupper inden for de såkaldte transcendentale funktioner. Deres værdier kan ikke udregnes alene med basal aritmetik. Du kan udregne cirkaværdier, men det er upraktisk at gøre dette i hånden. Det er bedre at anvende en CAS regner eller - som man gjorde i gamle dage - en tabel over værdier.

Trigonometriske funktioner

Trigonometriske funktioner har to funktionsområder: grader eller radianer. Se afsnittet kaldet Dokumentindstillinger.

Trigonometriske funktioner
Nummer pi
Dette er nyttigt, når man arbejder med radianer.
straight pi almost equal to 3.1416
Stykkevis lineær funktionblank
Vinkelgrad Grad
Direkte
Sinus (siden modsat vinklen) Trigonometrisk funktion
Cosinus (siden på samme side af vinklen)
Tangens, sinus/cosinus
Reciprok
Cosekant, 1 over sin Trigonometrisk funktionblank
Sekant, 1 over cos
Cotangens, 1 over tan
Invers
Omvendt sinus eller den vinkel i intervallet [-π/2,π/2] der svarer til en given sinus værdi. Trigonometrisk funktion
Omvendt cosinus eller den vinkel i intervallet [0,π] der svarer til en given cosinus værdi.
Omvendt tangens eller den vinkel i intervallet (-π/2,π/2), der svarer til en given tangens.

Du kan anvende handlingen Simplificér til at gennemtvinge en ikke-triviel forenkling af trigonometriske udtryk. Derudover kan handlingen Bekræft teste de trigonometriske egenskaber.

Logaritme- og eksponentialfunktioner

Logaritme- og eksponentialfunktioner er meget vigtige i calculus. Logaritmerne anvendes til visse fysiske målinger fx til enhederne pH i kemi og dB i akustikfysik.

Logaritme- og eksponentialfunktioner
Tallet e
Dette er basis for den naturlige logaritme.
e almost equal to 2.7183
eblank
Logaritme med base Logaritme
Eksponentialfunktionen, e startes af det angivne tal Potens
Naturlig eller Neper logaritme Logaritme
Logaritme

Du skal indtaste e med knappen. Du kan ikke brugen tasten e på tastaturet, fordi så er det blot en variabel kaldet e og ikke tallet e.

Basen for logaritmen kan sættes som et underindeks af funktionen log().

Hvis der ikke sættes en base, betyder log() blot decimallogaritmen eller med andre ord, er logaritmens base 10.

Altså, ln() betyder den naturlige logaritme, som har tallet e som base.

Du kan anvende handlingen Simplificér til at gennemtvinge en ikke-triviel forenkling af logaritme- og eksponentialfunktioner. Derudover kan handlingen Bekræft teste for identiteter.

Hyperbolske funktioner

Eksempler

Trigonometriske funktioner
Trigonometriske reciprokke funktioner
Trigonometriske inverse funktioner
Logaritme- og eksponentialfunktioner
Hyperbolske funktioner

Her kan du finde en masse knapper og kommandoer, der er relevante for calculus, funktioner og successioner.

Calculus-handlinger
Afled
Integrer

En udledning eller integration vil som standard bruge den første alfabetiske variabel. Du kan ændre dette ved at konfigurere disse handlinger, hvilket gøres ved at klikke på handlingsikonet på linjen.

Calculus-knapper
Den afledte
Du kan også anvende apostrof (') på tastaturet.
Et ubestemt integral
Et bestemt integral
Vær opmærksom på, at tegnet for funktionen har betydning. Det fastsatte integral er ikke altid området.
Grænseværdi
Du kan også anvende uendelig her.
Grænseværdi
Højre grænseværdi
Venstre grænseværdi
Mod det uendelige univers! Uendelighed
Stykvis funktion Pi
Funktionsapplikation
Sumtegn til bestemmelse af summer. Summens grænser angives foroven og forneden. Sumrække
Sumtegn til bestemmelse af summer. Summens grænser angives forneden.
Produktet med interval angivet foroven og forneden.
Produktet med interval angivet forneden.

Funktionsapplikation må kun anvendes, når funktionen ikke er defineret endnu (så som ved ODE'r). Den skal ikke bruges til at definere eller anvende en funktion. Anvend i stedet simple parenteser til dette. Se eksemplet nedenfor.

Calculus-kommandoer
Definitionsmængde Funktion
Taylor's polynomial
Ordinære Differentialligninger
Dette fylder planet med vektorer, der er defineret af en differentiallignings mulige løsninger. Anvend dette til at visualisere hældninger, kræfter eller udledninger i et faseplan osv.
Dette fylder planet med kurver, der følger den givne vektor, dvs. kurver som løsningen til den ODE, der er forbundet med vektorfeltet. Anvend denne til at få et overblik over feltets stabilitet.
Dette tegner en bestemt løsningskurve, som går gennem et givent punkt.

Eksempler

Her findes handlinger med vektorer og matricer.

Vektorer, som anvender klammer, skrives horisontalt (Ikke dansk tradition). Du kan skrive dem med menuknapperne eller direkte med tastaturet.

Matricer skrives bedst med knappen i menuen. De kan dog også skrives med tastaturet som en vektor i adskillige dimensioner, som man tit gør i programmeringssprog.

Når matricen er skabt, kan du stadig ændre dens layout. Du kan f.eks. indsætte eller fjerne kolonner eller rækker. Der er knapper til dette i menuen. De er som regel deaktiverede, men de bliver aktive, når musemarkøren bevæges ind i matricen.

Vektorer betragtes automatisk som matricer af visse kommandoer. Du behøver ikke at bekymre dig om at omregne. De sædvanlige handlinger er opmærksomme på forskellen mellem vektorer og matricer. F.eks. betyder det almindelige produktsymbol flere ting, når det anvendes mellem en skalar og en vektor, to vektorer, en vektor og en matrix, eller to matricer.

Lineær algebra
Markører
Vektor Vektor
Matrix Matrix
Determinant Determinant
Knapper til vektorer
Skalarprodukt, prikprodukt Skalarprodukt
Vektorprodukt, krydsprodukt Krydsprodukt
Norm Norm
Element af vektor
Knapper til matricer
Determinant Determinant
Invers Matrix
Transponér Transponering
Identitetsmatrix Matrix
Element af matricen
Kommandoer
Dimension af en vektor Vektor
Dimensioner af en matrix; først filer, dernæst rækker Matrix
Transponér en matrix. Du kan også skrive ' (primtal) med tastaturet for at opnå transponering. Transponering
Rangering af en matrix; maks. antal lineære uafhængige rækker eller kolonner
En matrix, hvis rækker er en base for kernen
En matrix, hvis rækker er en base for billedet Værdimængde
En liste over egenværdier gentaget så mange gange, som de er ganget med sig selv Egenværdi
En matrix, hvis rækker er egenværdier, og rækkefølgen stemmer overens med resultatlisten for egenværdier Egenvektor
Jordan normalformen af matricen, hvis den findes. Den giver den nedre trekant form, men ikke den øvre trekant.
Vinkel mellem to vektorer.
 • For kommandoerne kernel(), billede() og egenvektorer() er resultaterne en matrix, hvis kolonner er vektorerne, der danner en base. Bemærk, at eftersom der altid er mange baser, er der også mange andre korrekte resultater. Du kan få en specifik vektor fra resultaterne R ved at anvende RT1, RT2, RT3,...
Modifikatorer til matrix-layout
Indsæt kolonne til venstre
Indsæt kolonne til højre
Fjern kolonne
Indsæt række ovenfor
Indsæt række nedenfor
Fjern række

EksemplerHer vil du finde basale kombinatoriske funktioner. Du kan udregne deres værdier.

Du kan også anvende disse funktioner i en liste og se hele samlingen. Vær dog forsigtig, da tallene nemt kan blive for store.

Kombinatorik
Variationer
Permutationer Permutation
Kombinationer
Variationer med gentagelser
Permutationer med gentagelser Permutation
Kombinationer med gentagelser
Binomial koefficient Binomialkoefficient
Faktor
Du kan også taste ! på tastaturet.
Fakultet

Eksempler

Du kan bekræfte, om et udsagn er sandt eller falsk. Du kan f.eks. anvende dette til at teste identiteter.

Der er logiske (Booleske) operatører, som du kan anvende til at kombinere udsagn.

Du kan lave udsagn om sæt. Der er to forskellige slags:

 • endelige sæt: en liste over elementer i tuborgklammer, så som {1,2,3}.
 • standard talsæt: repræsenteret af standardsymboler, f.eks. R.

Du kan foretage handlinger med endelige sæt, men ikke med de andre.

Logik og sæt
Handlinger
Verificer Udsagn
Knapper i forbindelse med logik
Lig med Ulighed
Ikke lig med
Symbol for mindre end
Symbol for større end
Mindre end eller lig med
Større end eller lig med
Logisk og Konjunktion
Logisk eller Disjunktion
Knapper i forbindelse med sæt
Liste
Elementer af Mængde
Indeholder som medlem
Union
Skæringspunkt
Sæt minus
Naturlige tal Tal
Heltal
Rationelle tal
Reelle tal
Komplekse tal

Eksempler

Dette afsnit indeholder kommandoer til løsning af ligninger, uligheder og deres tilsvarende systemer.

Du kan udføre handlingen Udregn for ligninger, uligheder og deres systemer, og de vil som udgangspunkt blive løst. Alternativt kan du anvende kommandoen Løs. Resultatet er det samme, men formerne er forskellige.

Du kan også anvende Løs til komplekse tal.

Ikke alle ligninger har algoritmer til at finde løsningen. Hvis systemet ikke kan finde alle de præcise løsninger, kan du prøve Numerisk_løsning for at finde en omtrentlig løsning. Kommandoen numerisk_løsning kan ikke finde alle løsninger, men den finder i stedet én hver gang.

Vi kan også gemme ligningernes opløsninger som helhed og få adgang til hver af dem ved hjælp af kommandoerne beskrevet i det sidste af de følgende eksempler.

Løs
Find alle løsninger: alle værdier, der passer ind i ligningen. Ligning
Find én omtrentlig løsning, der passer ind i ligningen. En iterativ metode anvendes, og du kan fastsætte begyndelsesværdien. Newtons metode
Løs uligheder og deres tilsvarende systemer. Ulighed
Evaluér det første parameter (udtryk) ved at erstatte den anden (variabel) med den tredje (værdi) og udføre handlingen.

Eksempler

Det er almindeligt at anvende græske bogstaver i formler, og dette afsnit omhandler alle disse. Se Græske alfabet for baggrundsinformation.

Du kan anvende græske bogstaver for navnene på variablerne. Du kunne sågar anvende f.eks. kinesiske, japanske eller russiske bogstaver. Du ville få brug for det rigtige tastatur til at gøre det, eller du kunne kopiere og indsætte symbolerne fra f.eks. en hjemmeside. Se Unicode for baggrundsinformation.

* Undlad at anvende dette π som tallet 3.1416, anvend i stedet den, der findes i afsnittet om Symboler. π er her kun tekst, og har derfor ingen værdi.

Små bogstaver
Alfa
Beta
Gamma
Delta
Epsilon
Zeta
Eta
Theta
Iota
Kappa
Lambda
My
Ny (N v)
Xi
Omikron
Pi
Rho
Afsluttende sigma
Sigma
Tau
Ypsilon
Fi
Chi
Psi
Omega
Store bogstaver
Stort alfa
Stort beta
Stort gamma
Stort delta
Stort epsilon
Stort zeta
Stort eta
Stort theta
Stort iota
Stort kappa
Stort lambda
Stort my
Stort ny
Stort xi
Stort omikron
Stort pi
Stort rho
Stort sigma
Stort tau
Stort ypsilon
Stort fi
Stort chi
Stort psi
Stort omega

Eksempler

Greek

Du kan foretage beregninger ved brug af enheder. Vi følger metersystemet, også kaldet SI-systemet, eller forkortet SI.

 • Du skal skrive enhederne med knapperne i denne sektion. Du kan ikke skrive dem med dit tastatur. m med knappen angiver meter, men et m fra tastaturet er bare en variabel.
 • Et mellemrum imellem symboler betyder som regel produkt, men mellem størrelser betyder det sum. Hvis du ønsker at gange størrelser, skal du skrive produktsymbolet mellem dem.

Øverst i sektionen er der en selektor til SI-forkortelserne for enhederne nedenfor.

Resultatet fra en udregning mellem mængder har automatisk måleenheden valgt i forvejen. Du kan gennemtvinge en mængdeenhed ved at anvende kommandoen Omregn.

Du kan få en mængde ved at gange tallet og en enhed. Ved at bruge disse kommandoer kan du opdele en mængde ind i koefficient og enhed.

Kommandoer
Omregn en mængde i det første parameter til enheden i det andet parameter. Hvis der ikke er noget andet parameter, vil det blive omregnet til en standardenhed i SI.
Mængdekoefficient
Mængdeenhed

Enheder

SI-præfikser
n Nano 0,000 000 001
µ Mikro 0,000 001
m Mili 0,001
c Centi 0,01
d Deci 0,1
da Deka 10
h Hekto 100
k Kilo 1000
M Mega 1 000 000
G Giga 1 000 000 000
Enheder
Meter
Gram
Sekund
Ampere
Kelvin
Mol
Candela
Vinkelgrad
Vinkelminut
Vinkelsekund
Radian
Steradian
Time
Minut
Sekund
Liter
Newton
Hertz
Pascal
Watt
Joule
Coulomb
Volt
Ohm
Farad
Siemens
Weber
Bar
Henry
Tesla
Lux
Lumen
Gray
Becquerel
Sievert
Katal
Percent
Permil

Eksempler

Måleenheder

Dit Ark har et område til plottere i højre side.

Plottere er bokse til graffunktioner. De kan konfigureres. Som du kan se, har plotteren baggrund, akse og er inddelt i et net. De har også centrum og en skala, som henviser til en aktuel visning af markøren. Hver plotter har et navn foroven samt en knap til konfiguration af dens egenskaber.

Du kan ændre visningen, mens du arbejder, ved at trække musen eller rulle musehjulet hen over plotteren.

Der er også større versioner af plotterne. Klik på pilen nederst til venstre for at se dem. I de større versioner er der skydere til at ændre visningen. Derudover har den større version af 2D-plotteren et trådkors og koordinaterne for det valgte punkt vises nederst til højre. Dette er gavnligt, da det giver informationer om de indtegnede funktioner.

Crosshair

Du kan indtaste ting i plotteren ved at anvende handlingsknappen Plot i en formular. Hvis der ikke er en plotter på arket, vil en ny plotter blive dannet. Ellers bliver grafen placeret i en eksisterende plotter.

Grafiske objekter kan konfigureres. Hvert grafisk objekt har mærkat, farve og stregbredde og gennemsigtighed. Disse egenskaber kan konfigureres ved at klikke på det lille grafiske ikon af plotteren i den enkelte linje på arket. Du kan også flytte et objekt fra én plotter til en anden ved at anvende den samme konfigurations pop-up.

Grafik
Handlinger
Tegn
Tegn 3D
Kommandoer
Placér grænserne som parametre, og du vil få et særligt interval, der er klar til at blive plottet.

2D

Du kan plotte i det kartesiske plan:

 • funktioner med en variabel
 • ligninger med to variabler, der indeholder implicitte funktioner
 • uligheder med to variable, hvor der er intervaller
 • lister med disse
 • regioner, der er defineret af kommandoen region()

Du kan også plotte elementer af ODE’er, som forklaret i sektionen Infinitesimalregning.

3D

I det kartesiske rum kan du plotte:

 • funktioner med to variable
 • lineære ligninger med tre variable
 • lister med disse

Eksempler

Plotter-indstillinger
Plot-indstillinger
{{graphics.region.p.calc.png}?300}

Du kan anvende visse formateringsmuligheder, men kun på tekst i tekstlinjer (dannet af den Handling).

Valgmuligheder
anvend på bogstaver
Fed
Kursiv
Farve
anvend på hele linjen
Font-familie
Fontstørrelse
Format