BRUGERGRÆNSEFLADE

Du kan stille matematiske opgaver og CalcMe vil foretage beregningerne for dig.

Skærmen har tre områder:

 • Det primære område er et Ark, hvor beregningerne foretages;
 • Nederst er der en Værktøjslinje, der indeholder de knapper, der anvendes oftest;
 • Til venstre er der en Menu, der indeholder en komplet liste over symboler og kommandoer grupperet i forskellige sektioner.

Prøv det! Klik her:

Eksempel

Arket er den primære del af CalcMe.


Ark

En session har en global Titel, som standard er Untitled calc. Titlen vises øverst på arket. Du kan ændre titlen ved at klikke på den.

Enkelt ark

Hele arket er opdelt i linjer, som et stykke linjeret papir. Du kan skrive udregninger, én på hver linje.

Som udgangspunkt har en ny linje en tom kasse med musemarkøren inden i den, som er klar til at acceptere nye formler. Man vil som regel skrive en formular og dernæst trykke på en Handlin for at gå til resultater. Dernæst vil du på denne linje have én kasse til hver ting: Formel, Handling og Resultat.

Prøv det nu:

 • Skriv en formular.
 • Anvend en handling. Handlingen starter som standard med at være Udregn. Klik på den sidste knap på Værktøjslinje eller tast Enter.
 • Du vil få resultatet. Handlingen Udregn gør forskellige ting alt efter de forskellige typer af formularer.
 • Skriv en anden formular og klik på handlingen Plot for at se resultatet. Handlingen Plot kan konfigureres. Klik på dens ikon på linjen for at ændre graffarven.

Område der skal Defineres'

Område til Plot

Arket kan altså have et område til højre, der viser graphics. Hvis der ikke er nogen plotter, vil dette område ikke blive vist.

Hver linje har et område i venstre side, hvor du kan definere variabler og funktioner.

 • Du kan indtaste et navn for en værdi så som pris og dernæst anvende denne mærkat i dine beregninger.
 • Du kan også give variablen y en værdi, og alle efterfølgende linjer vil derefter anvende denne værdi for y.
 • Du kan indtaste et navn for en funktion og senere udlede den eller plotte den ved at bruge samme mærkat.

Hver linje har tre knapper til højre

 • Indsæt ny linje før denne
 • Fjern denne linje
 • Beregn igen

For at indsætte en ny linje mellem to eksisterende, kan du også klikke på det smalle felt mellem de to linjer.

Du kan omarrangere linjerne ved at trække og slippe linjerne til nye positioner.

Flere ark

Én session kan have flere ark. Umiddelbart er der kun et ark, men du kan tilføje flere ved at anvende knappen Nyt ark. Det er den knap med et plus-tegn (+) på venstre side af sessionens titel.

Hvert ark har et navn. Som standard er det Sheet 1, og du kan se det på højre side af sessionens titel. Du kan ændre navnet ved at klikke på det.

Multiple Sheets
Flere ark

Når du Gem eller Åben en session, vil dette gælde for alle ark.

Du kan bevæge dig fra ark til ark ved at bruge tab-knappen øverst til venstre. Du kan flytte rundt på arkene ved at trække og slippe dem. Du kan slette et ark ved at bruge sletknappen under fanen.

Der er ikke noget forhold imellem arkene, så de variabler, der er defineret på ét ark, vil ikke være gældende på et andet.


Værktøjslinje

Værktøjslinjen er i bunden, hvor den giver hurtig adgang til de hyppigt anvendte knapper.

Se også Genveje på tastaturet og Træk og slip for at gøre din arbejdsproces nemmere.

Hyppigt anvendte handlinger har følgende knapper.

Hyppigt anvendte handlinger
Brøk
Potens
Kvadratrod
Ny linje

For Kvadratrod, Brøk og Potens kan du eventuelt vælge en del af udtrykket, inden du trykker på knappen. Handlingen vil kun gælde for det markerede.

Du kan også anvende tastaturet til Brøk, f.eks. 2/3, men det ser ikke særlig pænt ud. For at anvende Potens kan du skrive 2^3, og det bliver automatisk omdannet til den pænere version.

Anvend Ny linje for at indtaste ligningssystemer. Du kan anvende den i en kommando, der bruger en liste med input. På denne måde kan du arbejde med vertikale lister, der som regel er nemmere at læse.

Når du har et udtryk i en linje, kan du udføre adskillige Handlinger for den. Handlinger har store knapper, hver med et ikon og et navn. De generelle handlinger er placeret på din Værktøjslinje, men der er også andre handlinger i menuen til venstre.

Handlinger udført af programmet
Beregn
Reducer
Faktor
Approks
Substituer
Tegn
Tekst

Nogle handlinger er konfigurerbare. Du kan ændre indstillinger ved at klikke på symbolet på linjen, hvor handlingen er udført. Fx kan du ændre farven på en graf ved at klikke på symbolet for Plot på selve linjen.

Når du har ændret instillinger for en given handling vil den automatisk blive gendannet med de nye indstillinger.

Handlingen Tekst er noget særligt. Den reagerer ikke på en eksisterende formular, men indsætter i stedet en ny linje, der kan indeholde tekst, som ikke vil blive beregnet. Du kan bruge denne handling til kommentarer. Tekstlinjer har lysegrønne kanter. Se Format for tekstmuligheder.

Den mest almindelige handling er Beregn. Den kan forskellige ting alt efter input:

 • Ved tal-input vil den udregne det.
 • Ved algebra-input vil den reducere/forenkle det.
 • Ved en programmeringskommando vil den udføre kommandoen.
 • Ved en ligning eller et system vil den løse ligningen.

Menuen (vist til venstre) indeholder en komplet liste af knapper og kommandoer, som er grupperet i afsnit.


Menu

Hvert afsnit kan indeholde tre typer inden for én enhed, i denne rækkefølge:

 • Store knapper med et ikon og et ord: Disse er Handlinger.
 • Matematiske symboler, som regel med små kasser med variabler.
 • Almindelige ord: Disse er matematiske funktioner eller programmerings-kommandoer, som normalt kræver parametre. Dette gælder f.eks. for sinus(vinkel) eller rangering(matrix).

Bemærk, at der findes kommandoversioner for visse handlinger og symboler. For at anvende en kommando kan du klikke på menuen eller skrive den direkte. CalcMe er karakterfølsom, så du skal skrive kommandoen ord for ord.

Administrér dine sessioner.

Værktøjer
Flere værktøjer
Se tabellen nedenfor.
Gem
Gem sessionen online.
Dokumentindstillinger
Se afsnittet nedenfor.
Hjælp
Denne manual.
Flere værktøjer
Nyt
Åbner et nyt CalcMe vindue.
Åbn
Hent en af dine gemte online sessioner.
Gem som ...
Opdatér ikke den nuværende fil, men gem den som en ny fil online.
Fjern dette dokument
Fjern det fra dine online dokumenter.
Hent
Hent sessions-filen, så du kan gemme den lokalt på din enhed.
Hent som PDF
Hent et PDF-dokument, du kan gemme lokalt, dele eller udskrive.
Upload
Læg en sessions-fil op fra din enhed.
Document settings

Vigtige talpositioner

Du kan indstille værdien af vigtige talpositioner, så de bliver vist, når resultater har decimaltal. De gældende værdier er fra 1 til 15, hvilket er maksimum. Det sidste tal afrundes til nærmeste med halvvejs som den afgørende, ligesom ved kommandoen round().

Præcision
Vigtige talpositioner: 4
Vigtige talpositioner: 15

Vinkelenhed

Ligesom i andre CAS værktøjer kan du i CalcMe arbejde med vinkler ved brug af en af de følgende to tilstande:

 • RAD: radianer. En omgang er 2 straight pi. Dette er standardindstillingen.
 • DEG: grader. En omgang er 360º.

Du kan se den gældende tilstand i titelbjælken, der vises i højre side.

Vinkelenhed

Når du anvender et trigonometrisk udtryk (f.eks. sin(2)), antages inputvinklen at være i radianer eller grader alt efter den indstillede tilstand. Når du anvender en invers trigonometrisk funktion (f.eks. arcsin(0,5)), bør den resulterende vinkel også fortolkes i henhold til denne tilstand. Se afsnittet trigonometriske funktioner. Kommandoknapperne argument() og polær() for komplekse tal er ligesom arc.(), og deres resultater vil også variere alt efter tilstand.

 • I trigonometriske udtryk vil en inputvinkel med symbolet º altid skulle fortolkes som grader uanset tilstand. De resulterende vinkler vil aldrig have symbolet º, selv i DEG-tilstand.

CalcMe anvender som standard Google Drive. Du kan dog også gemme og uploade sessioner fra din lokale enhed (computer, bærbar computer, håndholdt enhed, osv.).

Når du gemmer eller åbner en session for første gang, vil du blive bedt om at logge ind på Google Drive. Det forudsætter at du opretter en konto hos Google. Når du har logget ind, kan du se dit brugernavn i titelbjælken, som vises i højre side.

Disse genveje på tastaturet kan anvendes til at øge hastigheden, når du arbejder med et dokument.

Editering

Editering
Klip Ctrl+X
Kopiér Ctrl+C
Sæt ind Ctrl+V
Fortryd Ctrl+Z
Annullér fortryd Ctrl+Y
Slet linje Ctrl+Skift+Del
Fed Ctrl+B
Kursiv Ctrl+I

Oftest anvendte handlinger

Oftest anvendte handlinger
Brøk Shift+/
Potens Ctrl+Op
Element på liste Ctrl+Ned
Kvadratrod Ctrl+.
Rod Ctrl+,
Ny linje Skift+Enter

Handlinger

Handlinger
Beregn (Evaluér) Ctrl+Skift+E
Reducer (Simplificér) Ctrl+Skift+S
Faktor Ctrl+Skift+F
Approks Ctrl+Skift+A
Substituer (Replace) Ctrl+Skift+R
Tegn (Plot) Ctrl+Shift+P
Tekst (Comment) Ctrl+Skift+C
Afled (Derive) Ctrl+Skift+D
Integrer Ctrl+Skift+I
Verificer Ctrl+Skift+V
Tegn 3D (Plot+) Ctrl+Skift+Q

Værktøjer

Værktøjer
Åbn Ctrl+O
Gem Ctrl+S
Dokumentindstillinger Ctrl+*
Hjælp Ctrl+H

Symboler

Symboler
Tallet Pi Ctrl+Q
Tallet e Ctrl+E
Imaginær enhed Ctrl+J

Du kan trække og slippe formler ved at holde og flytte dem af varemærket inden for rammen.

Formel ind i formel

Den første formel vil blive indsat i den næste.

Formel ind i tom linje

Formlen vil blive kopieret, på denne måde kan du genbruge formler og resultater.

Formel x=... ind i formel

Variablen i den anden udtryk bliver erstattet
med den første værdi.

Formel x=... ind i det område, der skal defineres

Variablen i den første formel vil fremover blive defineret i dette punkt.

Formel ind i det grå plotter-område

Formlen vil blive tegnet som en ny graf.