Fins ara, Wiris CAS era l'eina per escriure els algoritmes a Wiris Quizzes Studio. A partir d'ara, CalcMe reemplaça Wiris CAS com la calculadora a la pestanya Variables. Si tens preguntes creades utilitzant Wiris CAS, et recomenem que fagis un cop d'ull a la guia d'integració de CalcMe on s'expliquen els motius de l'actualització i com fer la transició dels algoritmes antics als nous.

Aquesta pestanya és fonamental per moltes de les capacitats de Wiris Quizzes. Aquí, les variables es defineixen en un sistema algebraic computacional (CalcMe) i s'utilizen en vàries parts de la definició de la pregunta, principalment a l'enunciat i a la resposta correcta. Si estàs familiaritzat amb CalcMe, començaràs amb avantatge. Si no ho estàs, és fàcil començar. Pots veure-la com una gran calculadora científica, que a més pot realitzar equacions simbòliques. Sempre pots consultar la guia bàsica de CalcMe.

Declaració de variables

Les variables es defineixen escrivint un nom per la variable, un signe igual i una expressió al costat dret. Per exemple:

Wiris CAS CalcMe

Has de tenir en compte dos detalls:

Declarant variables

  • El costat esquerra pot ser qualsevol lletra o paraula sense espais, a excepció de les paraules reservades (p. ex. sin o cos)
  • El costat dret pot ser qualsevol expressió matemàtica raonable, ja sigui numèrica (com a la primera variable d'abans) o algebraica (com a la segona).

En aquest àmbit, és possible manipular les variables i actuar sobre elles, i es poden definir variables noves a partir de les antigues, de la mateixa manera que sobre el paper. Per exemple:

Wiris CAS CalcMe

Només per Wiris CAS: Estem utilitzant l'espai fora del quadre de variables groc per provar el valor de nova_variable. Està pensat per això. Res del que hi hagi escrit fora d'aquest quadre s'utilitza a la pregunta; aquest espai és només per provar variables i instruccions quan sigui necessari.

Idioma de l'algorisme

CalcMe està disponible en diferents idiomes. De forma predeterminada, l'idioma de CalcMe és el mateix que el del Moodle o, com a últim recurs, l'anglès. De totes maneres, es pot escollir algun altre dels idiomes disponibles.

Si canvies l'idioma de CalcMe, qualsevol algorisme preexistent es traduirà automàticament. Això és molt útil si es tenen algorismes en altres idiomes, com els de STEM collection.

Introducció de variables

Aquest és el funcionament bàsic de les variables a Wiris Quizzes Studio. És molt important saber com s'utilitzen aquestes variables fora de Studio. La resposta és simple:

Per incloure una variable a qualsevol lloc d'un tipus de pregunta, escriu un símbol de coixinet: # seguit del nom de la variable (p. ex. #a)

D'aquesta manera, podríem incloure el polinomi anterior dins d'una pregunta simplement escrivint això:

Això seria vist així per l'estudiant:

També és possible utilitzar aquestes variables a la retroacció de la pregunta. De fet, pots usar la resposta de l'estudiant allà, aprèn a fer-ho aquí.

Variables aleatòries

Potser l'ús més important de les variables sigui introduir aleatorietat en una pregunta. Hi ha una instrucció simple a CalcMe que genera nombres aleatoris, aleatori(). Per exemple,

Wiris CAS CalcMe

genera un nombre aleatori entre -10 i 10. Això podria utilitzar-se en el text de la pregunta, tal com hem vist. El resultat és que cada vegada que s'obre la pregunta, s'utilitza un valor aleatori per a. Així, els estudiants que visualitzin la mateixa pregunta segurament veuran diferents valors.

Hi ha moltes maneres d'aprofitar aquesta característica, algunes s'indiquen a la guia bàsica. De la mateixa manera, si vols veure exemples de preguntes que utilitzen aleatorietat a diferents nivells, pots fer un cop d'ull a la seva pàgina dedicada
Si t'interessa tenir la mateixa llavor aleatòria pel mateix estudiant, aprèn a fer-ho aquí.

Opcions de sortida

A cada país, nivell educatiu o llibre de text s'utilitza una notació diferent. Pots configurar algunes de les opcions de sortida en els Ajustos de la aplicació dins de CalcMe per obtenir una notació semblant a la que utilitzes habitualment.

Aquestes opcions s'apliquen només als valors generats al camp Algorisme, és a dir, a les variables. S'apliquen a tots els valors per igual; no es poden generar a l'hora valors amb diferents notacions.

Només per Wiris CAS: Si encara utilitzes la calculadora antiga, aquestes opcions de sortida han de ser configurades des de la pestanya Variables de Wiris Quizzes Studio.

Unitat imaginària

Escull entre i i j (s'utilitza sovint a enginyeria elèctrica).

Operador de multiplicació

Escull entre punt mig · i creu x. Selecciona Implícit per ocultar tots els productes que no siguin necessaris, és a dir, els implícits.

Precisió

El valor de Precisió ha de ser un enter entre 1 i 15 (ambdós inclosos) i es pot establir com Xifres significatives o Decimals. De forma predeterminada, és Precisió = 4 xifres significatives.

Totes les notacions acostumen a implicar un arrodoniment. En l'arrodoniment, per desempatar, es calcula a l'alça.

Per obtenir informació completa i detallada sobre la tolerància, la precisió i la notació, visita la nostra pàgina dedicada.

Notació

Aquestes notacions s'apliquen únicament als nombres decimals. Les expressions i els nombres sense separador decimal són exactes i, per tant, aquestes notacions no són aplicables en el seu cas. Sempre pots convertir una expressió exacta a decimal multiplicant per 1.0, per exemple.

Per obtenir informació completa i detallada sobre la tolerància, la precisió i la notació, visita la nostra pàgina dedicada.

Decimals

Escull el símbol del separador decimal. Les opcions disponibles depenen dels símbols de la pestanya Validació, marcats com Decimals a Opcions > Separadors. El separador decimal dels nombres enters s'elimina si no hi ha decimals darrere.

Milers

Escull el símbol pel separador de grups de dígits, és a dir, el separador de milers. Les opcions disponibles depenen dels símbols de la pestanya Validació, marcats com Milers a Opcions > Separadors.

Ítems en una llista

Escull el símbol pel separador d'ítems en una llista. Les opcions disponibles depenen dels símbols de la pestanya Validació, marcats com Separadors de llista a Opcions > Separadors.