Aquí es selecciona el tipus d'entrada que s'espera de l'estudiant. Per exemple, escull entre expressions matemàtiques o quantitats que impliquin unitats. A més, pots decidir com es contrasta la resposta de l'estudiant amb la resposta correcta per validar-la. La principal funció de moltes de les opcions és decidir com funciona la revisió de sintaxis per l'estudiant. Per exemple [0,1) acostuma a resaltar-se com a sintaxis incorrecta, a menys que seleccionem l'opció Intervals. La pestanya està dividida en tres seccions, que s'expliquen més endavant.

Entrada permesa

Selecciona el tipus de resposta que vulguis. Pots escollir entre:

  • General: qualsevol expressió matemàtica. És l'opció predeterminada i probablement la que necessitaràs en la majoria dels casos.
  • Quantitat: el seu ús més important és per respostes amb unitats o divises. Aquesta opció també és adequada per respostes numèriques, fraccions, raons, etc. L'opció General funciona en aquests casos, però tindràs més opcions si utilitzes Quantitat.
  • Text: per respostes de text pur sense contingut matemàtic. Aquesta opció pràcticament no s'utilitza. Més detalls aquí.

Els dos primers tipus també inclouen una sèrie d'opcions.

Opcions per General

Opció Descripció Ajust predeterminat
Constants Quins símbols es reconeixen com a constants matemàtiques (p. ex. si i està activada, aleshores i² s'interpretarà com -1). Totes seleccionadesblank
Funcions Quins noms de funcions es reconeixen amb el seu significat habitual. (p. ex. si exp/log està activat, aleshores "ln(2)" es reconeixerà i calcularà com 0,6931…) Totes seleccionades
Funcions d'usuari Defineix els teus propis noms de funcions per afegir-les a la llista anterior. No es calcularan com qualsevol altra cosa, però a vegades aquesta opció pot ser útil. Consulta aquesta pàgina per veure un exemple: funcions d'usuari Buit
Llista Permet l'ús de llistes com a respostes. Les opcions pels separadors de llista es mostren més endavant. Seleccionada
Les llistes sempre han d'incloure claus "{}" Demana que les llistes s'incloguin entre claus per ser reconegudes com a tals (p. ex. si es selecciona, "4,7,88,9", no es reconeixerà com una llista, sinó que es resaltarà com sintàcticament incorrecte). Seleccionada
Intervals Reconeix la notació d'interval com a sintaxi vàlida. Expressions com [0,1] ja són vàlides sense aquesta opció, però ara podem tenir per exemple ]0,1] o (0,1]. Més detalls aquí. No seleccionadablank
Separadors Decideix quins símbols actuen com a separadors decimals, de dígits i de llista. Punt "." : decimals
Coma "," : elements d'una llista
Espai " ": cap

Opcions per Quantitat

Opció Descripció Ajust predeterminat
Constants Quins símbols es reconeixen com a constants matemàtiques (p. ex. si i està activada, aleshores i² s'interpretarà com -1). π, i, j
Unitats Quines unitats es reconeixen. És important saber que "tot" inclou més unitats que les altres 6 mostrades abans: inclou totes les unitats bàsiques del S.I. i unitats derivades. tot
Prefixes d'unitats Quins prefixes d'unitats es reconeixen. De nou, "tot" inclou més prefixes que els mostrats. M,k,c,m
Fraccions mixtes Permet que es reconeguin les fraccions mixtes. Sense aquesta opció, un nombre situat al costat d'una fracció es reconeix com un multiplicador. No seleccionada
Llista Permet l'ús de llistes com a respostes. Seleccionada
Separadors Decideix quins símbols actuen com a separadors decimals, de dígits i de llista. A més, pots utilitzar l'apòstrof ' com a separador decimal. Has de seleccionar Quantitat, desmarcar tot a Opcions > Unitats i, a continuació, desmarcar º'". Punt "." : decimals
Coma "," : elements d'una llista
Espai " ": cap
Trobaràs una explicació detallada de les llistes i els conjunts aquí.
Trobaràs una explicació detallada de l'ús dels percentatges i per mil aquí.

Comparació amb la resposta de l'estudiant

Una cop que haguem decidit en quin format volem la resposta de l'estudiant, comptem amb una sèrie d'opcions per comparar la seva resposta amb la resposta correcta.

Criteris de comparació amb la resposta de l'estudiant
Tolerància Aquest ajust especifica el criteri de tolerància utilitzat per comparar la resposta de l'estudiant i la resposta correcta. Aquest ajust s'aplica globalment (a tota la pregunta). El valor predeterminat és 0.1% error percentual. Més detalls
Literalment igual Elimina tota interpretació matemàtica de la comparació. La resposta de l'estudiant només és correcta si coincideix exactament amb la resposta correcta. Per exemple, si la resposta correcta és 4 però l'estudiant escriu 4,0, la seva resposta no computarà com a correcta. Aquest criteri no s'acostuma a recomenar.
Matemàticament igual És el mode de comparació predeterminat. Detecta si el que ha escrit l'estudiant és matemàticament igual a la resposta correcta. Per exemple, no hem de preocupar-nos si l'estudiant escriu a plus b o b plus a. Més detalls
Equacions equivalents Aquest mode de comparació és molt similar a l'anterior, però és per aquells casos en què la resposta és una equació (p. ex. l'estudiant podria escriure y equals 2 x minus 5, o 2.5 equals x minus y over 2, o qualsevol forma equivalent). Més detalls
Qualsevol resposta Qualsevol cosa que l'estudiant respongui es puntuarà com a correcta. És útil en alguns casos. Més detalls
Funció de qualificació Defineix la teva pròpia funció per decidir quines respostes s'accepten i com puntuar-les. És una funcionalitat avançada. Més detalls
Compara com a conjunts Aquesta casella és independent de les opcions anteriors. Quan es marca, s'ignora l'ordre i les repeticions de les llistes. D'aquest manera, si la resposta correcta és el conjunt {1,5,2}, aleshores {5,5,5,2,1} (per exemple) s'acceptaria. Més detalls

Propietats addicionals

A vegades no només és important el valor, sinó també la forma de la resposta. Això succeeix generalment quan estàs ensenyant manipulació algebraica bàsica i vols que la resposta tingui una forma molt específica. Per exemple, si estàs ensenyant a reduir una fracció, és probable que només vulguis acceptar la fracció reduïda com a resposta correcta. De ser així, tota la resta de fraccions equivalents són incorrectes, encara que tinguin el mateix valor. En aquest cas, hem de seleccionar està simplificada en la llista de Propietats addicionals.

Estructura Exemples
Correcte Incorrecte
té forma de nombre enter Comprova si la resposta és un enter 123 1.0
té forma de fracció Comprova si la resposta és una fracció o un enter negative 1 half 1.25
té forma de polinomi Comprova si la resposta es sintàcticament un polinomi amb coeficients reals o complexos 1 minus x sin left parenthesis x right parenthesis x
té forma de funció racional Comprova si la resposta té forma de funció racional y over x open parentheses square root of x close parentheses squared over y
és una combinació de funcions elementals Comprova si la resposta és una combinació de funcions elementals sin left parenthesis x right parenthesis plus square root of y integral x d x
està expressada en notació científica Comprova si la resposta està en notació científica 1.20 times 10 to the power of negative 4 end exponent 12.0 times 10 to the power of negative 4 end exponent
Propietat específica Exemples
Correcte Incorrecte
està simplificada Comprova si l'expressió no es pot simplificar open parentheses square root of x close parentheses cubed open parentheses square root of x close parentheses to the power of 4
està expandida Comprova si l'expressió està en la seva forma més expandida 27 1 plus 1
està factoritzada Comprova si un enter o un polinomi està factoritzat 2 to the power of 4 times 3 48
està racionalitzada Comprova si l'expressió no té arrels quadrades (o més) al denominador. També comprova si l'expressió té un nombre real (en el cas de nombres complexos) fraction numerator square root of 2 over denominator 2 end fraction fraction numerator 1 over denominator square root of 2 end fraction
no té factores comuns Comprova si els sumands de la resposta no tenen factors comuns 2 left parenthesis 2 plus 3 plus 4 right parenthesis 4 plus 6 plus 8
té radicands minimals Comprova si els radicands presents són mínimals 2 square root of 2 square root of 8
és divisible per Comprova si la resposta és divisible per un valor donat x squared minus y squared, donat x minus y 24, donat 7
té denominador comú Comprova si la resposta té un únic denominador comú fraction numerator x plus 1 over denominator x minus 1 end fraction fraction numerator x plus 1 over denominator x minus 1 end fraction plus fraction numerator x minus 1 over denominator x plus 1 end fraction
té unitat equivalent a Comprova si la unitat de mesura a la resposta de l'estudiant és equivalent a una donada. Els múltiples no són equivalents 5 space text N end text times text m end text, donat text J end text 3 text m end text, donat text km end text
té unitat literalment igual a Comprova si la unitat a la resposta és literalment igual a una donada 3 text km end text, donat text km end text 3m·s-1, donat text m end text divided by text s end text
té precisió Comprova si la resposta està expressada en un rang de precisió 2.50, entre 3 i 4 xifres significatives 2.5, entre 3 i 4 xifres decimals

Per obtenir una descripció completa i avançada de totes les propietats, consulta assertions.