Unitats

Troba un exemple sobre com crear una pregunta amb unitats més abaix. Fes un cop d'ull a quines unitats i prefixos estan disponibles.

Veguem com es crea una pregunta bàsica amb unitats:

Hem de seleccionar la quantitat i assegurar-nos de que s'han seleccionat els metres i prefixos.

L'algorisme és molt simple:

Tingues en compte que com està seleccionada l'opció de quantitat, les unitats es resalten en blau. s i l també es resalten perque existeixen les unitats segon i litre, però s'interpreten com a nom de variable perque van precedides del símbol #.

Unitats bàsiques del SI

Magnitud Nom Símbol
Longitud metre m
Massa quilogram kg
Temps segon s
Corrent elèctric amper A
Temperatura termodinàmica kelvin K
Quantitat de substància mol mol
Intensitat lumínica candela cd

Unitats derivades del SI

Magnitud Nom Símbol
Angle pla radian rad
Angle sòlid esteradià sr
Freqüència hertz Hz
Força newton N
Pressió pascal Pa
Energia, treball, quantitat de calor joule J
Potència, flux radiant watt W
Diferència de potencial elèctric, força electromotriu volt V
Capacitància farad F
Resistència elèctrica ohm capital omega
Càrrega elèctrica coulomb C
Conductivitat elèctrica siemens S
Flux magnètic weber Wb
Densitat de flux magnètic tesla T
Inductància henry H
Flux lumínic lumen lm
Il·luminació lux lx
Radioactivitat becquerel Bq
Dosis absorbida gray Gy
Dosis equivalent sievert Sv
Activitat catalítica katal Kat

Unitats d'altres sistemes

Magnitud Nom Símbol
Temps hora h
Temps minut min
Volum litre l
Pressió bar b
Text Símbol Factor Potència
exa E 1000000000000000000 10 to the power of 18
peta P 1000000000000000 10 to the power of 15
tera T 1000000000000 10 to the power of 12
giga G 1000000000 10 to the power of 9
mega M 1000000 10 to the power of 6
kilo k 1000 10 cubed
hecto h 100 10 squared
deca da 10 10 to the power of 1
deci d 0.1 10 to the power of negative 1 end exponent
centi c 0.01 10 to the power of negative 2 end exponent
mili m 0.001 10 to the power of negative 3 end exponent
micro mu 0.000001 10 to the power of negative 6 end exponent
nano n 0.000000001 10 to the power of negative 9 end exponent
pico p 0.000000000001 10 to the power of negative 12 end exponent
femto f 0.000000000000001 10 to the power of negative 15 end exponent
atto a 0.000000000000000001 10 to the power of negative 18 end exponent