Intervals

Els estudiants poden utilitzar intervals en les respostes. La sintaxis és la següent

Interval Paraula CalcMe Desigualtat equivalent
left parenthesis a comma b right parenthesis interval_obert_obert(a,b) a less than x logical and x less than b
left parenthesis a comma b right square bracket interval_obert_tancat(a,b) a less than x logical and x less or equal than b
left square bracket a comma b right parenthesis interval_tancat_obert(a,b) a less or equal than x logical and x less than b
left square bracket a comma b right square bracket interval_tancat_tancat(a,b) a less or equal than x logical and x less or equal than b
left parenthesis a comma plus infinity right parenthesis interval_obert_obert(a,+∞) a less or equal than x
straight real numbers straight real numbers
left curly bracket a right curly bracket {a} x equals a
left curly bracket a comma b comma c right curly bracket {a,b,c} x equals a logical or x equals b logical or x equals c
empty set {} fals

Per activar els intervals, escull el mode General en Validació > Entrada permesa i, després, marca Intervals a Opcions.

És possible realitzar operacions amb intervals.

Operació Exemple
Unió left parenthesis a comma b right parenthesis union left parenthesis c comma d right parenthesis
Intersecció left parenthesis a comma b right parenthesis intersection left parenthesis c comma d right parenthesis
Diferència left parenthesis c comma d right parenthesis set minus left parenthesis a comma b right parenthesis
Complementari straight real numbers set minus left parenthesis a comma b right parenthesis

La resposta de l'estudiant pot tenir operacions, i es simplificarà i compararà amb la resposta correcta. Si vols evitar això, marca està simplificada a Validació > Propietats addicionals, com de costum.

Els intervals són conceptualment equivalents a les desigualtats, però internament (en l'algorisme) són diferents tipus de dades. Si a Validació > Comparació amb la resposta de l'estudiant s'utilitza l'opció predeterminada matemàticament igual, aleshores la resposta de l'estudiant ha de ser del mateix tipus que la resposta correcta. Alternativament, si s'estableix Equacions equivalents, aleshores els estudiants poden respondre tan amb intervals com amb inequacions.

Si vols fer un algorisme per una pregunta amb intervals, no pots utilitzar els símbols d'interval directament, sinó que has d'utilitzar la paraula de CalcMe corresponent per a ell. Consulta la taula. Hi ha comandes que retornen intervals; per exemple conjunt_domini(). Altres comandes retornen inequacions; per exemple domini(). És possible convertir el resultat d'inequacions a intervals utilitzant expression_to_set().

DEMO INTERACTIVA