Interfície d'usuari: Wiris Quizzes Studio

Tot el contingut matemàtic d'un tipus de pregunta WIRIS es gestiona des de Wiris Quizzes Studio, o Studio per abreviar. Sempre es pot accedir a Studio des d'un tipus de pregunta WIRIS fent clic sobre aquesta icona:

La finestra de Studio està organitzada en quatre pestanyes, que explicarem detalladament més endavant. Les pestanyes que apareixen i el seu aspecte varien segons el tipus de pregunta, però ho explicarem pel cas de Resposta breu. Els altres tipus de preguntes tenen les mateixes opcions o menys.En aquesta pestanya es controla el camp de resposta per l'estudiant i també s'estableix la resposta correcta en un editor de fórmules.

Sota l'editor hi ha el mètode d'entrada, amb les següents opcions:

 • MathType incrustat: selecciona aquesta opció per tal que l'estudiant utilitzi un editor incrustat (predeterminat).
 • MathType en una finestra emergent: selecciona aquesta opció per tal que l'estudiant utilitzi un petit quadre d'entrada, amb un botó per insertar fórmules amb el nostre editor.
 • Camp d'entrada de text pla: selecciona aquesta opció per tal que l'estudiant utilitzi un petit quadre d'entrada sense editor de fórmules.

Sempre estarà seleccionada una de les tres opcions anteriors. Les altres caselles opcionals són:

 • Resposta composta: en les preguntes de resposta breu (Short answer), pots demanar més d'una resposta en una sola pregunta. Per tal d'obtenir més detalls, consulta aquesta pàgina: Resposta composta.
 • Inclou un editor de text addicional per a l'estudiant: Pots proporcionar als estudiants un editor de text per demanar que incloguin el raonament que han seguit per contestar la pregunta. Per tal d'obtenir més detalls, consulta aquesta pàgina: Entrada auxiliar.
 • Incloure CalcMe: pots proporcionar als estudiants la nostra calculadora en línia mentre responen a la pregunta i, si vols, establir el contingut inicial de la calculadora. Tingues en compte que la calculadora pot fer moltes més coses que càlculs numèrics.

Aquí es selecciona el tipus d'entrada que s'espera de l'estudiant. Per exemple, escull entre expressions matemàtiques o quantitats que impliquin unitats. A més, pots decidir com es contrasta la resposta de l'estudiant amb la resposta correcta per validar-la. La principal funció de moltes de les opcions és decidir com funciona la revisió de sintaxis per l'estudiant. Per exemple [0,1) acostuma a resaltar-se com a sintaxis incorrecta, a menys que seleccionem l'opció Intervals. La pestanya està dividida en tres seccions, que s'expliquen més endavant.

Entrada permesa

Selecciona el tipus de resposta que vulguis. Pots escollir entre:

 • General: qualsevol expressió matemàtica. És l'opció predeterminada i probablement la que necessitaràs en la majoria dels casos.
 • Quantitat: el seu ús més important és per respostes amb unitats o divises. Aquesta opció també és adequada per respostes numèriques, fraccions, raons, etc. L'opció General funciona en aquests casos, però tindràs més opcions si utilitzes Quantitat.
 • Text: per respostes de text pur sense contingut matemàtic. Aquesta opció pràcticament no s'utilitza. Més detalls aquí.

Els dos primers tipus també inclouen una sèrie d'opcions.

Opcions per General

Opció Descripció Ajust predeterminat
Constants Quins símbols es reconeixen com a constants matemàtiques (p. ex. si i està activada, aleshores i² s'interpretarà com -1). Totes seleccionadesblank
Funcions Quins noms de funcions es reconeixen amb el seu significat habitual. (p. ex. si exp/log està activat, aleshores "ln(2)" es reconeixerà i calcularà com 0,6931…) Totes seleccionades
Funcions d'usuari Defineix els teus propis noms de funcions per afegir-les a la llista anterior. No es calcularan com qualsevol altra cosa, però a vegades aquesta opció pot ser útil. Consulta aquesta pàgina per veure un exemple: funcions d'usuari Buit
Llista Permet l'ús de llistes com a respostes. Les opcions pels separadors de llista es mostren més endavant. Seleccionada
Les llistes sempre han d'incloure claus "{}" Demana que les llistes s'incloguin entre claus per ser reconegudes com a tals (p. ex. si es selecciona, "4,7,88,9", no es reconeixerà com una llista, sinó que es resaltarà com sintàcticament incorrecte). Seleccionada
Intervals Reconeix la notació d'interval com a sintaxi vàlida. Expressions com [0,1] ja són vàlides sense aquesta opció, però ara podem tenir per exemple ]0,1] o (0,1]. Més detalls aquí. No seleccionadablank
Separadors Decideix quins símbols actuen com a separadors decimals, de dígits i de llista. Punt "." : decimals
Coma "," : elements d'una llista
Espai " ": cap

Opcions per Quantitat

Opció Descripció Ajust predeterminat
Constants Quins símbols es reconeixen com a constants matemàtiques (p. ex. si i està activada, aleshores i² s'interpretarà com -1). π, i, j
Unitats Quines unitats es reconeixen. És important saber que "tot" inclou més unitats que les altres 6 mostrades abans: inclou totes les unitats bàsiques del S.I. i unitats derivades. tot
Prefixes d'unitats Quins prefixes d'unitats es reconeixen. De nou, "tot" inclou més prefixes que els mostrats. M,k,c,m
Fraccions mixtes Permet que es reconeguin les fraccions mixtes. Sense aquesta opció, un nombre situat al costat d'una fracció es reconeix com un multiplicador. No seleccionada
Llista Permet l'ús de llistes com a respostes. Seleccionada
Separadors Decideix quins símbols actuen com a separadors decimals, de dígits i de llista. A més, pots utilitzar l'apòstrof ' com a separador decimal. Has de seleccionar Quantitat, desmarcar tot a Opcions > Unitats i, a continuació, desmarcar º'". Punt "." : decimals
Coma "," : elements d'una llista
Espai " ": cap
Trobaràs una explicació detallada de les llistes i els conjunts aquí.
Trobaràs una explicació detallada de l'ús dels percentatges i per mil aquí.

Comparació amb la resposta de l'estudiant

Una cop que haguem decidit en quin format volem la resposta de l'estudiant, comptem amb una sèrie d'opcions per comparar la seva resposta amb la resposta correcta.

Criteris de comparació amb la resposta de l'estudiant
Tolerància Aquest ajust especifica el criteri de tolerància utilitzat per comparar la resposta de l'estudiant i la resposta correcta. Aquest ajust s'aplica globalment (a tota la pregunta). El valor predeterminat és 0.1% error percentual. Més detalls
Literalment igual Elimina tota interpretació matemàtica de la comparació. La resposta de l'estudiant només és correcta si coincideix exactament amb la resposta correcta. Per exemple, si la resposta correcta és 4 però l'estudiant escriu 4,0, la seva resposta no computarà com a correcta. Aquest criteri no s'acostuma a recomenar.
Matemàticament igual És el mode de comparació predeterminat. Detecta si el que ha escrit l'estudiant és matemàticament igual a la resposta correcta. Per exemple, no hem de preocupar-nos si l'estudiant escriu a plus b o b plus a. Més detalls
Equacions equivalents Aquest mode de comparació és molt similar a l'anterior, però és per aquells casos en què la resposta és una equació (p. ex. l'estudiant podria escriure y equals 2 x minus 5, o 2.5 equals x minus y over 2, o qualsevol forma equivalent). Més detalls
Qualsevol resposta Qualsevol cosa que l'estudiant respongui es puntuarà com a correcta. És útil en alguns casos. Més detalls
Funció de qualificació Defineix la teva pròpia funció per decidir quines respostes s'accepten i com puntuar-les. És una funcionalitat avançada. Més detalls
Compara com a conjunts Aquesta casella és independent de les opcions anteriors. Quan es marca, s'ignora l'ordre i les repeticions de les llistes. D'aquest manera, si la resposta correcta és el conjunt {1,5,2}, aleshores {5,5,5,2,1} (per exemple) s'acceptaria. Més detalls

Propietats addicionals

A vegades no només és important el valor, sinó també la forma de la resposta. Això succeeix generalment quan estàs ensenyant manipulació algebraica bàsica i vols que la resposta tingui una forma molt específica. Per exemple, si estàs ensenyant a reduir una fracció, és probable que només vulguis acceptar la fracció reduïda com a resposta correcta. De ser així, tota la resta de fraccions equivalents són incorrectes, encara que tinguin el mateix valor. En aquest cas, hem de seleccionar està simplificada en la llista de Propietats addicionals.

Estructura Exemples
Correcte Incorrecte
té forma de nombre enter Comprova si la resposta és un enter 123 1.0
té forma de fracció Comprova si la resposta és una fracció o un enter negative 1 half 1.25
té forma de polinomi Comprova si la resposta es sintàcticament un polinomi amb coeficients reals o complexos 1 minus x sin left parenthesis x right parenthesis x
té forma de funció racional Comprova si la resposta té forma de funció racional y over x open parentheses square root of x close parentheses squared over y
és una combinació de funcions elementals Comprova si la resposta és una combinació de funcions elementals sin left parenthesis x right parenthesis plus square root of y integral x d x
està expressada en notació científica Comprova si la resposta està en notació científica 1.20 times 10 to the power of negative 4 end exponent 12.0 times 10 to the power of negative 4 end exponent
Propietat específica Exemples
Correcte Incorrecte
està simplificada Comprova si l'expressió no es pot simplificar open parentheses square root of x close parentheses cubed open parentheses square root of x close parentheses to the power of 4
està expandida Comprova si l'expressió està en la seva forma més expandida 27 1 plus 1
està factoritzada Comprova si un enter o un polinomi està factoritzat 2 to the power of 4 times 3 48
està racionalitzada Comprova si l'expressió no té arrels quadrades (o més) al denominador. També comprova si l'expressió té un nombre real (en el cas de nombres complexos) fraction numerator square root of 2 over denominator 2 end fraction fraction numerator 1 over denominator square root of 2 end fraction
no té factores comuns Comprova si els sumands de la resposta no tenen factors comuns 2 left parenthesis 2 plus 3 plus 4 right parenthesis 4 plus 6 plus 8
té radicands minimals Comprova si els radicands presents són mínimals 2 square root of 2 square root of 8
és divisible per Comprova si la resposta és divisible per un valor donat x squared minus y squared, donat x minus y 24, donat 7
té denominador comú Comprova si la resposta té un únic denominador comú fraction numerator x plus 1 over denominator x minus 1 end fraction fraction numerator x plus 1 over denominator x minus 1 end fraction plus fraction numerator x minus 1 over denominator x plus 1 end fraction
té unitat equivalent a Comprova si la unitat de mesura a la resposta de l'estudiant és equivalent a una donada. Els múltiples no són equivalents 5 space text N end text times text m end text, donat text J end text 3 text m end text, donat text km end text
té unitat literalment igual a Comprova si la unitat a la resposta és literalment igual a una donada 3 text km end text, donat text km end text 3m·s-1, donat text m end text divided by text s end text
té precisió Comprova si la resposta està expressada en un rang de precisió 2.50, entre 3 i 4 xifres significatives 2.5, entre 3 i 4 xifres decimals

Per obtenir una descripció completa i avançada de totes les propietats, consulta assertions.

Fins ara, Wiris CAS era l'eina per escriure els algoritmes a Wiris Quizzes Studio. A partir d'ara, CalcMe reemplaça Wiris CAS com la calculadora a la pestanya Variables. Si tens preguntes creades utilitzant Wiris CAS, et recomenem que fagis un cop d'ull a la guia d'integració de CalcMe on s'expliquen els motius de l'actualització i com fer la transició dels algoritmes antics als nous.

Aquesta pestanya és fonamental per moltes de les capacitats de Wiris Quizzes. Aquí, les variables es defineixen en un sistema algebraic computacional (CalcMe) i s'utilizen en vàries parts de la definició de la pregunta, principalment a l'enunciat i a la resposta correcta. Si estàs familiaritzat amb CalcMe, començaràs amb avantatge. Si no ho estàs, és fàcil començar. Pots veure-la com una gran calculadora científica, que a més pot realitzar equacions simbòliques. Sempre pots consultar la guia bàsica de CalcMe.

Declaració de variables

Les variables es defineixen escrivint un nom per la variable, un signe igual i una expressió al costat dret. Per exemple:

Wiris CAS CalcMe

Has de tenir en compte dos detalls:

Declarant variables

 • El costat esquerra pot ser qualsevol lletra o paraula sense espais, a excepció de les paraules reservades (p. ex. sin o cos)
 • El costat dret pot ser qualsevol expressió matemàtica raonable, ja sigui numèrica (com a la primera variable d'abans) o algebraica (com a la segona).

En aquest àmbit, és possible manipular les variables i actuar sobre elles, i es poden definir variables noves a partir de les antigues, de la mateixa manera que sobre el paper. Per exemple:

Wiris CAS CalcMe

Només per Wiris CAS: Estem utilitzant l'espai fora del quadre de variables groc per provar el valor de nova_variable. Està pensat per això. Res del que hi hagi escrit fora d'aquest quadre s'utilitza a la pregunta; aquest espai és només per provar variables i instruccions quan sigui necessari.

Idioma de l'algorisme

CalcMe està disponible en diferents idiomes. De forma predeterminada, l'idioma de CalcMe és el mateix que el del Moodle o, com a últim recurs, l'anglès. De totes maneres, es pot escollir algun altre dels idiomes disponibles.

Si canvies l'idioma de CalcMe, qualsevol algorisme preexistent es traduirà automàticament. Això és molt útil si es tenen algorismes en altres idiomes, com els de STEM collection.

Introducció de variables

Aquest és el funcionament bàsic de les variables a Wiris Quizzes Studio. És molt important saber com s'utilitzen aquestes variables fora de Studio. La resposta és simple:

Per incloure una variable a qualsevol lloc d'un tipus de pregunta, escriu un símbol de coixinet: # seguit del nom de la variable (p. ex. #a)

D'aquesta manera, podríem incloure el polinomi anterior dins d'una pregunta simplement escrivint això:

Això seria vist així per l'estudiant:

També és possible utilitzar aquestes variables a la retroacció de la pregunta. De fet, pots usar la resposta de l'estudiant allà, aprèn a fer-ho aquí.

Variables aleatòries

Potser l'ús més important de les variables sigui introduir aleatorietat en una pregunta. Hi ha una instrucció simple a CalcMe que genera nombres aleatoris, aleatori(). Per exemple,

Wiris CAS CalcMe

genera un nombre aleatori entre -10 i 10. Això podria utilitzar-se en el text de la pregunta, tal com hem vist. El resultat és que cada vegada que s'obre la pregunta, s'utilitza un valor aleatori per a. Així, els estudiants que visualitzin la mateixa pregunta segurament veuran diferents valors.

Hi ha moltes maneres d'aprofitar aquesta característica, algunes s'indiquen a la guia bàsica. De la mateixa manera, si vols veure exemples de preguntes que utilitzen aleatorietat a diferents nivells, pots fer un cop d'ull a la seva pàgina dedicada
Si t'interessa tenir la mateixa llavor aleatòria pel mateix estudiant, aprèn a fer-ho aquí.

Opcions de sortida

A cada país, nivell educatiu o llibre de text s'utilitza una notació diferent. Pots configurar algunes de les opcions de sortida en els Ajustos de la aplicació dins de CalcMe per obtenir una notació semblant a la que utilitzes habitualment.

Aquestes opcions s'apliquen només als valors generats al camp Algorisme, és a dir, a les variables. S'apliquen a tots els valors per igual; no es poden generar a l'hora valors amb diferents notacions.

Només per Wiris CAS: Si encara utilitzes la calculadora antiga, aquestes opcions de sortida han de ser configurades des de la pestanya Variables de Wiris Quizzes Studio.

Unitat imaginària

Escull entre i i j (s'utilitza sovint a enginyeria elèctrica).

Operador de multiplicació

Escull entre punt mig · i creu x. Selecciona Implícit per ocultar tots els productes que no siguin necessaris, és a dir, els implícits.

Precisió

El valor de Precisió ha de ser un enter entre 1 i 15 (ambdós inclosos) i es pot establir com Xifres significatives o Decimals. De forma predeterminada, és Precisió = 4 xifres significatives.

Totes les notacions acostumen a implicar un arrodoniment. En l'arrodoniment, per desempatar, es calcula a l'alça.

Per obtenir informació completa i detallada sobre la tolerància, la precisió i la notació, visita la nostra pàgina dedicada.

Notació

Aquestes notacions s'apliquen únicament als nombres decimals. Les expressions i els nombres sense separador decimal són exactes i, per tant, aquestes notacions no són aplicables en el seu cas. Sempre pots convertir una expressió exacta a decimal multiplicant per 1.0, per exemple.

Per obtenir informació completa i detallada sobre la tolerància, la precisió i la notació, visita la nostra pàgina dedicada.

Decimals

Escull el símbol del separador decimal. Les opcions disponibles depenen dels símbols de la pestanya Validació, marcats com Decimals a Opcions > Separadors. El separador decimal dels nombres enters s'elimina si no hi ha decimals darrere.

Milers

Escull el símbol pel separador de grups de dígits, és a dir, el separador de milers. Les opcions disponibles depenen dels símbols de la pestanya Validació, marcats com Milers a Opcions > Separadors.

Ítems en una llista

Escull el símbol pel separador d'ítems en una llista. Les opcions disponibles depenen dels símbols de la pestanya Validació, marcats com Separadors de llista a Opcions > Separadors.

En aquesta pestanya pots simular la pregunta ràpidament, sense haver de guardar-la, sortir de l'editor de preguntes, etc. Més específicament, pots provar criteris d'evaluació, retroacció automàtica i variables. La interfície de vista prèvia es veu així:

Ara examinarem els elements individuals del panell de vista prèvia.

Resposta

Aquest és un editor de fórmules exactament igual que el que tindrà l'estudiant, on pot escriure una resposta de prova.

Prova

Fes clic sobre el botó Prova per veure si la resposta que has escrit és correcta. També pots utilitzar-lo per comprovar si les respostes incorrectes efectivament ho són.

Resposta correcta

La resposta correcta, tal com es defineix a la pestanya Resposta correcta, es mostrarà en l'espai en blanc de l'esquerra. Fes clic sobre la fletxa per introduir automàticament la resposta correcta al camp de resposta. Si es defineixen variables a la pestanya Variables, també hi haurà una icona d'actualització . Quan es fagi clic sobre aquesta icona, tots els algorismes de la pestanya Variables s'executen de nou. En particular, es generen de nou tots els elements aleatoris.

Pots exportar i importar el contingut de Wiris Quizzes Studio.

El botó Exportar descarrega immediatament un arxiu XML que conté tots els ajustos de totes les pestanyes de Studio. El teu navegador guardarà aquest arxiu automàticament o et preguntarà on vols colocar-lo, com amb qualsevol altra descàrrega.

Si estàs utilitzant Studio a un LMS (Moodle, Canvas...), recorda que no estàs exportant tota la pregunta, sinó només els ajustos de Studio.

El botó Importar és la acció inversa a Exportar.

Pots utilitzar Exportar i Importar com ajuda per:

 • Moure algorismes entre diferentes preguntes.
 • Canviar el tipus de pregunta; per exemple, de Resposta breu a Opció múltiple.
 • Moure preguntes entre LMS; per exemple, de Moodle a Canvas.
 • Proporcionar informes detallats d'errors a suport a wiris.com.