Tipus de preguntes

En aquesta pàgina, s'indiquen els tipus de preguntes WIRIS i es descriu com funcionen. Al final de cada secció, s'especifiquen quines pestanyes de Wiris Quizzes Studio ha de tenir el tipus de pregunta corresponent.

Els estudiants responen aquest tipus de pregunta escrivint un text (generalment llarg) en un editor de text. Això inclou la possibilitat d'insertar fórmules utilitzant el botó de MathType. Aquest tipus de pregunta no té qualificació automàtica. Els professors han de revisar les respostes i qualificar-les de forma manual; els estudiants no tindran la nota de tot el qüestionari fins aleshores.

Utilitza aquest tipus per a fer preguntes amb un enunciat dinàmic; per exemple, definint variables aleatòries i utilitzant-les en el text de la pregunta.

Pestanyes del Studio:

  • Resposta correcta: no es defineix cap resposta correcta. En aquesta pestanya només s'estableix l'opció d'incloure CalcMe per a l'estudiant o no.
  • Variables: defineix les variables que s'utilitzaran al text de la pregunta i a la retroacció.

Els estudiants responen aquest tipus de pregunta escrivint un número o una breu fórmula amb MathType. Aquest és el tipus de pregunta més complexa, ja que l'estudiant pot respondre de diverses maneres i el sistema ha de decidir si són correctes. És per això que aquest tipus de pregunta té més pestanyes per a configurar-la.

En concret, hi ha una pestanya denominada Validació que controla com interpreta Wiris Quizzes les fórmules de l'estudiant.

Observa que, després de cada resposta, hi ha un resum dels seus ajustos de validació. Només es mostren els valors diferents dels per defecte.

Respostes compostes

Des del punt de vista de l'estudiant, aquest tipus de pregunta és simplement un cas particular de pregunta de resposta breu, però amb múltiples qüestions i respostes combinades en una única pregunta.

Al menú de Crear una pregunta nova no figura el tipus Resposta composta. Escull Resposta breu.

A la pestanya Resposta correcta, marca la casella de Resposta composta. A continuació, pots afegir una subpregunta per línia al camp Resposta correcta, utilitzant el model pregunta = resposta. La pregunta és només una etiqueta i pot ser qualsevol text. La resposta pot ser qualsevol resposta correcta de Resposta breu, nombres, fórmules i #variables inclosos.

Pots establir la qualificació de cada subpregunta. Escull si totes les subrespostes han de ser correctes o si vols que cada subresposta tingui un pes diferent. No hi ha una sintaxis estricta per als pesos; es poden utilitzar punts o percentatges, per exemple, i separar-los mitjançant comes, espais, etc..

Els estudiants responen aquest tipus de pregunta simplement escollint una (o potser vàries) opcions d'una llista.

Observa que ara Moodle permet que les preguntes tinguin un resultat negatiu, pel que es poden fixar les qualificacions de manera que dissuadeixin de contestar a l'atzar. Recorda que alguns navegadors web no permeten anul·lar la resposta una vegada que s'ha marcat una opció.

Com sempre, pots definir variables i utilitzar-les al text de la pregunta i la retroacció. En aquest tipus de pregunta, també es poden utilitzar per les opcions de resposta.

Per crear l'exemple anterior, definirem un polinomi (aleatori) i donarem tres respostes per al grau, també aleatòries. Por comoditat, ajustarem la primera resposta com la opció correcta, però no et preocupis perquè el sistema mostrarà les respostes en un altre ordre a l'estudiant.

L'algorisme seria

Wiris CAS CalcMe

Els estudiants responen aquest tipus de pregunta simplement escollint una etiqueta per a cada element d'una llista. Aquest tipus de pregunta és com un grup de preguntes d'opció múltiple, però menys potent en cada pregunta consecutiva (perquè les etiquetes s'utilitzen una sola vegada).

Tingues en compte que les respostes només poden ser text pla. pots seguir utilitzant variables en les respostes, però els seus valors han de ser textos, nombres o fórmules simples (per exemple, square root of 2 es convertiria en 2^(1/2), però probablement les fórmules més complexas no es veguin en el format esperat). Per altra banda, les preguntes poden ser qualsevol cosa, principalment fórmules complexes o fins i tot gràfiques.

Escriu l'algorisme per a definir les variables que utilitzaràs al text de la pregunta, la retroacció i, sobre tot, les preguntes i respostes.

Els estudiants responen aquest tipus de pregunta simplement escollint entre dues opcions: vertader o fals.

Defineix les variables que utilitzaràs al text de la pregunta i la retroacció. Recorda que has de definir la variable booleana de Resposta correcta perquè, altrament, la resposta correcta sempre serà la mateixa.

Las respostes incrustades, o cloze, permeten insertar diferents tipus de pregunta en una sola. Per exemple:

A aquest exemple hi ha un tipus de resposta breu i una opció múltiple. Pots trobar informació detallada sobre les preguntes cloze a Moodle docs. Les preguntes WIRIS Cloze segueixen exactament el mateix format, amb les següents particularitats:

  • No hi ha cap subtipus "Numèric", ja que no és necessari.
  • Es poden utilitzar variables, però el coixinet ha d'anar precedit d'una barra diagonal inversa (p. ex. "\#a" en lloc de "#a").

La pregunta anterior, per exemple, podria fer-se amb el següent text:

i a la pestanya de variables:

Wiris CAS CalcMe

Als tipus de resposta breu incrustada, els estudiants poden escriure fórmules a la seva resposta amb l'editor, fent clic sobre el símbol d'arrel quadrada a l'espai en blanc . Per activar aquesta opció, selecciona "MathType en una finestra emergent" a la pestanya resposta correcta:

Per altra banda, observem que l'algorisme de la pregunta ens assegura que el nombre d'arrels del polinomi sempre sigui 0, per tant la pregunta no és realment aleatòria més enllà que els coeficients del polinomi ho siguin. Per contemplar les tres opcions, hem de canviar el format de la resposta d'opció múltiple i afegir les variables corresponents.

D'aquesta manera, la variable precedida pel signe = serà la correcta i les precedides pel signe ~ les incorrectes. A la pestanya de variables tindrem:

Wiris CAS CalcMe

Ara #a1 sempre serà la resposta correcta mentre #a2 i #a3 seran incorrectes sent així consistents amb l'enunciat tal i com hem vist anteriorment.

Respostes barrejades

A partir de Moodle 3.0, les preguntes d'opció múltiple "MC" (multiple choice) a Cloze no es barregen. En el seu lloc, existeixen configuracions d'opció múltiple barrejada per fer-ho a Cloze. Aquests són:

Sense barrejar Barrejades
Desplegable MC MCS
Horitzontal MCH MCHS
Vertical MCV MCVS

Els tipus anteriors també estan disponibles al tipus WIRIS Cloze. Per exemple, si reemplacem el "MC" anterior per "MCHS", la pregunta es veurà així:

I l'opció múltiple estarà sempre en un ordre aleatori.

Notes

  • Les variables es poden utilitzar als camps de resposta i retroacció (i només a aquests).
  • Al tipus de resposta breu ("SA"), cada resposta ha de ser una variable o text, no pot ser una combinación d'ambdós.
  • Si una variable s'escriu amb fórmules, es convertirà a text en una opció múltiple (es a dir, 2^(1/2) en lloc de square root of 2)
  • Els ajustos de la pestanya validació son comuns per totes les preguntes.