Si ets nou a Wiris Quizzes, aqust és el millor punt de partida per familiaritzar-te amb les diferents opcions i interfícies que presenta. Et guiarem pas a pas a través de diversos exemples d'ús habitual.
En els últims anys d'escola primària, els alumnes aprenen a operar amb fraccions. Veurem com podem crear una pregunta amb Wiris Quizzes pas a pas preguntant per la suma de dues fraccions. La correcció es farà de manera automàtica i, per ara, acceptarem com a correctes respostes simplificades i respostes no simplificades.

Seleccionar el tipus de pregunta

En primer lloc, hem de seleccionar quin tipus de pregunta utilitzarem. D'entre totes les possibles opcions, la millor per aquest exemple de sumar dues fraccions és Resposta breu ja que esperem que l'estudiant contesti només amb el resultat.

Redactar l'enunciat

En segon lloc, hem d'escriure l'enunciat del problema. Demanarem als estudiants que sumin 1 fourth i 5 over 4. Les fraccions poden ser escrites amb MathType.

Redactar la resposta correcta

En tercer lloc, obrim Wiris Quizzes Studio fent clic sobre .

Wiris Quizzes Studio és la finestra de treball principal. Aquí podem donar la resposta correcta, així com alguns criteris de format sobre aquesta. De fet, en aquest exemple, veurem com modificar la pregunta per acceptar únicament com a resposta correcta fraccions simplificades. Es pot trobar informació més detallada sobre Wiris Quizzes Studio a la seva propia pàgina.

Fem clic sobre la pestanya Resposta correcta per afegir la resposta correcta a la pregunta. És important assegurar-se de seleccionar MathType incrustat o MathType en una finestra emergent per tal que els estudiants puguin escriure la fracció correctament.

Previsualitzar la pregunta i guardar els canvis

Sempre és una bona idea, fins i tot amb preguntes senzilles, comprovar com és el seu comportament fent clic a la pestanya de Vista prèvia, així podem verificar que totes les respostes correctes que pugui donar l'estudiant siguin realment acceptades.

La vista que tenim en pantalla és la mateixa que tindran els estudiants. D'aquesta manera, veuran el mateix editor de MathType que veiem nosaltres, així que és important que seleccionem la casella de MathType incrustat o de MathType en una finestra emergent en l'apartat de Resposta correcta.

Una cop acabada la comprovació de la pregunta, fem clic sobre Acceptar per tal de guardar els canvis i que la finestra de Wiris Quizzes Studio es tanqui.

Assignar el total de la nota i guardar la pregunta

Per acabar, hem d'assignar el total de la nota a la resposta correcta i guardar la pregunta fent clic a Desa els canvis i continua editant. D'aquesta manera, guardarem la pregunta i seguirem a la mateixa pàgina.

Vista de l'estudiant

Ara, hauríem de ser capaços de veure una previsualització de la pregunta. Fem clic sobre Previsualització.

Una nova finestra apareixerà en pantalla ensenyant la pregunta tal i com l'estudiant la veuria. Aquí, podem comprovar de nou el comportament d'aquesta.

Notem que no estem demanant que la resposta estigui simplificada. Veurem com podem fer-ho en el següent exercici.

Basant-nos en la pregunta anterior, ara volem anar una mica més lluny: ara no serà suficient calcular la suma de dues fraccions, el resultat haurà d'estar simplificat. De fet, en l'exemple anterior, només 3 over 2 seria la resposta correcta.

Seleccionar el tipus de pregunta

En primer lloc, hem de seleccionar quin tipus de pregunta utilitzarem. D'entre totes les opcions possibles, la millor per aquest exemple de sumar dues fraccions és Resposta breu ja que esperem que l'estudiant contesti només amb el resultat.

Redactar l'enunciat

En segon lloc, hem d'escriure l'enunciat del problema. Demanarem als estudiants que sumin 1 fourth i 5 over 4. Les fraccions poden ser escrites amb MathType.

Redactar la resposta correcta

En tercer lloc, obrim Wiris Quizzes Studio fent clic sobre .

Fem clic sobre la pestanya Resposta correcta per tal d'afegir la resposta correcta a la pregunta. Assegura't de seleccionar MathType incrustat o MathType en una finestra emergent.

Configuració de les propietats d'evaluació

Fem clic sobre la pestanya Validació i seleccionem l'opció està simplificada sota propietats addicionals:

Previsualitzar la pregunta i guardar els canvis

Sempre és una bona idea, fins i tot amb preguntes senzilles, comprovar com és el seu comportament fent clic a la pestanya de Vista prèvia, així podem verificar que totes les respostes correctes que pugui donar l'estudiant siguin realment acceptades. Notem que si la resposta no està simplificada, aquesta és marcada com incorrecta.

La vista que tenim en pantalla és la mateixa que tindran els estudiants. D'aquesta manera, veuran el mateix editor de MathType que veiem nosaltres, així que és important que seleccionem la casella de MathType incrustat o de MathType en una finestra emergent a l'apartat de Resposta correcta.

Una cop acabada la comprovació de la pregunta, fem clic sobre Acceptar per guardar els canvis i que la finestra de Wiris Quizzes Studio es tanqui.

Assignar el total de la nota i guardar la pregunta

Per acabar, hem d'assignar el total de la nota a la resposta correcta i guardar la pregunta fent clic a Desa els canvis i continua editant. D'aquesta manera, guardarem la pregunta i seguirem a la mateixa pàgina.

Vista de l'estudiant

Ara, hauríem de ser capaços de veure una previsualització de la pregunta. Fem clic sobre Previsualització.

Una nova finestra apareixerà en pantalla ensenyant la pregunta tal i com l'estudiant la veuria. Aquí, podem comprovar de nou el comportament d'aquesta.

És possible crear una segona resposta en la que si l'estudiant respon 6 over 4 rebi, per exemple, la meitat de la puntuació. La mateixa idea és utilitzada en aquest exemple que visitarem més endavant. Intenta-ho quan acabis aquest tutorial!
Imagina't que vols incloure aquesta pregunta en un qüestionari. Tots els estudiants veuran la mateixa pregunta amb la mateixa fracció! No seria maco tenir una pregunta diferent per cada estudiant? Doncs bé, això és possible amb Wiris Quizzes amb una simple comanda.
La idea consisteix en generar quatre nombres aleatoris que seran els numeradors i denominadors de les nostres fraccions, així, cada cop que un estudiant obri la pregunta, li apareixeran diferents nombres a l'enunciat.
I què passa amb la resposta correcta? Hem d'assignar a cada cas la seva resposta correcta? És clar que no! Tractarem les fraccions com variables, programarem les seves sumes a CalcMe per tal que fagi els càlculs per nosaltres i ens retorni el resultat com a resposta correcta.

Seleccionar el tipus de pregunta

En primer lloc, hem de seleccionar quin tipus de pregunta utilitzarem. Així com en els exemples anteriors, la millor de les opcions possibles és Resposta breu ja que esperem que l'estudiant contesti només amb el resultat.

Crear nombres aleatoris

Abans d'escriure l'enunciat, escriurem l'algorisme de la pregunta. Obrim Wiris Quizzes Studio fent clic sobre .

Dirigeix-te a la pestanya Variables. Com pots veure, CalcMe es ahora l'opció predeterminada per generar l'algorisme de la pregunta, obre'l fent clic sobre Editeu l'algorisme. Si solies utilitzar Wiris CAS, és un bon moment per canviar-se a CalcMe (pots veure com aquí) encara que segueixi sent possible utilitzar-lo fent clic sobre Utilitzeu Wiris Cas.

El que veus és CalcMe.

Per iniciar-te amb CalcMe, fes un cop d'ull a la Guia súper bàsica de CalcMe.

La comanda aleatori ens permet obtenir un nombre aleatori dins d'un interval donat. Necessitem quatre nombres, dos numeradors i dos denominadors; als que anomenarem num1, num2, den1, den2 (el nom de les variables és important tal i com veurem més endavant). Escrivim el codi.

Ara tenim quatre nombres aleatoris entre 1 i 9 (ambdós inclosos). També necessitem calcular la suma de les fraccions definides i guardar el resultat en una variable.

Això es tot el que hem de fer en relació a l'algorisme, només queda fer clic sobre la fletxa que podem trobar a la cantonada superior esquerra per tornar a Wiris Quizzes Studio.

Redactar la resposta correcta

Fem clic sobre la tecla Resposta correcta per afegir la resposta correcta a la pregunta. Ara, aquesta solució no és un nombre, és una variable a la que hem anomenat sol. Per escriure una variable fora de CalcMe, hem de precedir el nom d'aquesta amb el signe #. Per tant, escriurem #sol a la pestanya de la resposta correcta.

Recordem que l'estudiant veurà el mateix editor de MathType que veurem nosaltres, així que és important per ambdós que seleccionem la casella de MathType incrustat o de MathType en una finestra emergent.

Comprovar que tot funciona

Per acabar, anem a la pestanya de Vista prèvia per provar diferents respostes: comprovem que tot funciona com esperàvem. Malgrat que la resposta donada està simplificada, si no afegim ninguna propietat addicional, qualsevol solució que sigui matemàticament igual a la correcta serà acceptada.

Ara apareix un altre botó al costat de la resposta correcta a la pestanya de Vista prèvia: . Aquest botó apareix perque el nostre algorisme funciona amb aleatorietat. Cada cop que cliquem aquest botó, l'algorisme s'executa un altre cop i els nombres aleatoris canvien.

La vista que tenim en pantalla és la mateixa que tindran els estudiants. D'aquesta manera, veuran el mateix editor de MathType que veiem nosaltres, així que és important que seleccionem la casella de MathType incrustat o de MathType en una finestra emergent a l'apartat de Resposta correcta.

Guardar els canvis i assignar el total de la nota

Una cop acabades les comprovacions de la pregunta, fem clic sobre Acceptar per guardar els canvis i que la finestra de Wiris Quizzes Studio es tanqui.

Assignem el total de la nota a la resposta correcta.

Redactar l'enunciat

Ara procedim a escriure l'enunciat del problema. Recordem que hem guardat els numeradors i denominadors en variables els noms de les quals són num1, num2, den1. den2. De la mateix manera que a la pestanya de Resposta correcta, hem d'escriure el nom de les variables precedit del singe #. Podem escriure les fraccions amb MathType.

Per acabar, guardem la pregunta fent clic sobre Desa els canvis i continua editant. D'aquesta manera, els canvis queden guardats però seguim veient la pàgina d'edició.

Vista de l'estudiant

Ara, hauríem de ser capaços de veure una previsualització de la pregunta. Fem clic sobre Previsualització.

Una nova finestra apareixerà en pantalla ensenyant la pregunta tal i com l'estudiant la veuria. Aquí, podem comprovar de nou el comportament de la pregunta.

Cada cop que fem una previsualització de la pregunta, els nombres de l'enunciat seran diferents.

Una de les preguntes més habituals en els primers anys d'institut és preguntar per l'àrea d'un rectangle, la qual és simplement el resultat de multiplicar la longitud de la seva base i de la seva alçada. Aquest tipus de pregunta també és útil per comprovar si els estudiants han entès com treballar amb unitats.
Aquest exemple ens permetrà introduir unitats de mesura en les nostres preguntes.

Seleccionar el tipus de pregunta

Seleccionarem quin tipus de pregunta utilitzarem. Així com anteriorment, la millor de les possibles opcions aquí és Resposta breu ja que esperem que l'estudiant contesti només amb el resultat.

Redactar l'enunciat

En segon lloc, escriurem l'enunciat del problema. Demanarem als estudiants, de moment, que calculin l'àrea d'un rectangle de base 4 space text cm end text i alçada 5 space text cm end text.

Seleccionar el mode Quantitat

Obrim Wiris Quizzes Studio fent clic sobre i anem a la pestanya de Validació.

En l'apartat d'Entrada permesa, el mode General és seleccionat per defecte. Aquest mode és útil per la majoria de preguntes, encara que hi ha dos modes més. Utilitzarem el mode de Text quan els estudiants necessitin escriure un text breu com a resposta. En el moment en què hem de treballar amb unitats (en aquest cas, centímetres), el millor mode és Quantitat.

Redactar la resposta correcta

Wiris Quizzes és capaç d'evaluar automàticament la resposta donada per l'estudiant una cop li hem proporcionat la resposta correcta. No només compararà si la resposta és la mateixa, sinó que també verificarà si les respostes són matemàticament iguals. En el nostre cas, donarà com a vàlides les respostes 4 times 5 space text cm end text squared i Error converting from MathML to accessible text., per exemple.

Definirem Error converting from MathML to accessible text. com a resposta correcta. Hem d'assegurar-nos que hem seleccionat MathType incrustat o MathType en una finestra emergent, en cas contrari l'estudiant no podrà escriure la seva resposta en el requadre. L'estudiant veurà el mateix editor de MathType que veurem nosaltres a la pestanya de Resposta correcta o de Vista prèvia.

Notem que c (centi) i m (metres) apareixen ambdós de color blau atès que el mode Quantitat està seleccionat. Així, aquestes lletres són enteses com a prefix i unitat mètrica respectivament.

Previsualitzar la pregunta i guardar els canvis

Sempre és una bona idea, fins i tot amb preguntes senzilles, comprovar com és el seu comportament fent clic sobre la pestanya de Vista prèvia, així podem verificar que totes les respostes correctes que pugui donar l'estudiant siguin realment acceptades. De fet, podem observar que si l'estudiant es descuida d'escriure les unitats en la seva resposta, obtindrà zero punts.

Una cop acabada la comprovació de la pregunta, fem clic sobre Acceptar per guardar els canvis i que la finestra de Wiris Quizzes Studio es tanqui.

Assignar el total de la nota i guardar la pregunta

Per acabar, hem d'assignar el total de la nota a la resposta correcta i guardar la pregunta fent clic a Desa els canvis i continua editant. D'aquesta manera, guardarem la pregunta i seguirem a la mateixa pàgina.

No assignar el total de la nota a una resposta pot ser útil quan vulguem penalitzar algunes respostes. En aquest cas, por exemple, podríem crear una segona resposta sense les unitats i assignar-li el 50% de la nota. Hi ha un altre exemple més endavant que il·lustra això.

Vista de l'estudiant

Ara, hauríem de ser capaços de veure una previsualització de la pregunta. Fem clic sobre Previsualització.

Una nova finestra apareixerà en pantalla ensenyant la pregunta tal i com l'estudiant la veuria. Aquí, podem comprovar de nou el comportament de la pregunta.

Considerem la pregunta de l'exemple anterior. Imaginem que volem incloure aquesta pregunta en un qüestionari. Tots els estudiants veuran la mateixa pregunta amb les mateixes dimensions. No seria maco tenir una pregunta diferent per cada estudiant? Doncs bé, això és possible amb Wiris Quizzes amb una simple comanda.
L'idea consisteix en generar dos nombres aleatoris per la base i l'alçada, així, cada cop que l'estudiant obri la pregunta, li apareixeran diferents nombres a l'enunciat.
I què passa amb la resposta correcta? Necessitem assignar a cada cas la seva resposta correcta? És clar que no! Tractarem les mesures com variables, programarem el seu producte a CalcMe per tal que fagi els càlculs per nosaltres i ens retorni el resultat com a resposta correcta.

Seleccionar el tipus de pregunta

En primer lloc, hem de seleccionar quin tipus de pregunta utilitzarem. Entre totes les opcions possibles la millor d'elles aquí es Resposta breu ja que esperem que l'estudiant contesti només amb el resultat.

Seleccionar el mode de Quantitat

Abans d'escriure l'enunciat, escriurem l'algorisme de la pregunta. Obrim Wiris Quizzes Studio fent clic sobre i anem a la pestanya de Validació.

En l'apartat d'Entrada permesa, el mode General està seleccionat per defecte. Aquest mode és útil per la majoria de preguntes, encara que hi ha dos modes més. Utilitzarem el mode de Text quan els estudiants necessitin escriure un text breu com a resposta. En el moment en què hem de treballar amb unitats (en aquest cas, centímetres), el millor mode és Quantitat.

Crear nombres aleatoris

En tercer lloc, escriurem l'algorisme. Anem a la pestanya Variables i obrim CalcMe:

Per iniciar-te amb CalcMe, fes un cop d'ull a la Guia súper bàsica de CalcMe.

La comanda aleatori ens permet obtenir un nombre aleatori dins d'un interval donat. Necessitem dos nombres, un per la base del rectangle i l'altre per l'alçada; als que anomenarem b i h respectivament. El nom de les variables és important tal i com hem vist en exemples anteriors. També podem programar el producte de les quantitats i guardar el resultat en una variable. Escrivim el codi.

Les unitats han de ser introduides mitjançant els símbols disponibles sota de la pestanya de Unitats de mesura. Fes un cop d'ull a la Guia súper bàsica de CalcMe per més informació.

Ara tenim dos nombres aleatoris els valors dels quals estan entre 1 i 9 (ambdós inclosos). També necessitem calcular el producte de les quantitats i guardar el resultat en una variable.

Notem que la solució té les unitats adequades i canvia cada cop que executem l'algorisme. Això és tot el que hem de fer en relació a l'algorisme, només queda fer clic sobre la cantonada esquerra superior per tornar a Wiris Quizzes Studio.

Redactar la resposta correcta

Fem clic sobre la tecla Resposta correcta per afegir la solució de la pregunta. Ara, aquesta solució no és un nombre, és una variable a la que hem anomenat sol. Per escriure una variable fora de CalcMe, hem de precedir el nom de la variable amb el singe #

Recordem que l'estudiant veurà el mateix editor de MathType que veurem nosaltres, així que és important per ambdós que seleccionem la casella de MathType incrustat o de MathType en una finestra emergent.

Notem que s i l apareixen de color blau, atès que són enteses com unitats (segons i litres respectivament) i el mode de Quantitat està seleccionat. De totes maneres, a l'estar precedit pel singe #, són enteses com a part del nom d'una variable en lloc de com a unitat de mesura.

Previsualitzar la pregunta i guardar els canvis

Sempre és una bona idea, fins i tot amb preguntes senzilles, comprovar com és el seu comportament fent clic sobre la pestanya de Vista prèvia, així podem verificar que totes les respostes correctes que pugui donar l'estudiant siguin realment acceptades. De fet, podem observar que si l'estudiant es descuida d'escriure les unitats a la seva resposta, obtindrà zero punts.

Ara apareix un altre botó al costat de la resposta correcta a la pestanya de Vista prèvia: . Aquest botó apareix perque el nostre algorisme funciona amb aleatorietat. Cada cop que fem clic sobre aquest botó, l'algorisme s'executa altre cop i els nombres aleatoris canvien.

Un cop acabades les comprovacions de la pregunta, fem clic sobre Acceptar per guardar els canvis i que la finestra de Wiris Quizzes Studio es tanqui.

Assignar el total de la nota

Assignem el total de la nota a la resposta correcta.

Redactar l'enunciat

Ara hem d'escriure l'enunciat del problema. Recordem que hem guardat la longitud de la base i l'alçada en dues variables a les que hem anomenat b i h respectivament. De la mateixa manera que a la pestanya de Resposta correcta, hem d'escriure el nom de les variables precedit del singe #.

Per acabar, guardem els canvis fent clic a Desa els canvis i continua editant.

Vista de l'estudiant

Ara, hauríem de ser capaços de veure una previsualització de la pregunta. Fem clic sobre Previsualització.

Una nova finestra apareixerà en pantalla ensenyant la pregunta tal i com l'estudiant la veuria. Aquí, podem comprovar de nou el comportament de la pregunta.

Cada cop que fem una previsualització de la pregunta, els nombres de l'enunciat seran diferents.

En els exemples previs, hem mencionat la possibilitat de penalitzar la nota d'un estudiant si es descuida d'escriure les unitats a la seva resposta. Crearem una pregunta aleatòria com abans però
  • l'estudiant obtindrà el 100% de la puntuació si escriu l'àrea del rectangle amb les unitats correctes.
  • l'estudiant obtindrà el 50% de la puntuació si escriu l'àrea del rectangle sense les unitats.

Seleccionar el tipus de pregunta

En primer lloc, hem de seleccionar quin tipus de pregunta utilitzarem. Entre totes les opcions possibles la millor d'elles per aquesta pregunta és Resposta breu ja que esperem que l'estudiant contesti només amb el resultat.

Seleccionar el mode de Quantitat

Abans d'escriure l'enunciat, escriurem l'algorisme de la pregunta. Obrim Wiris Quizzes Studio fent clic sobre i anem a la pestanya de Validació.

En l'apartat d'Entrada permesa, el mode General és seleccionat per defecte. Aquest mode és útil per la majoria de preguntes, encara que n'hi ha dos més. Utilitzarem el mode de Text quan els estudiants necessitin escriure un text breu com a resposta. En el moment en què hem de treballar amb unitats (en aquest cas, centímetres), el millor mode és Quantitat.

Crear nombres aleatoris

Per escriure l'algorisme, anem a la pestanya Variables i obrim CalcMe:

Per iniciar-te amb CalcMe, fes un cop d'ull a la Guia súper bàsica de CalcMe.

La comanda aleatori ens permet obtenir un nombre aleatori dins d'un interval donat. Necessitem dos nombres, un per la base del rectangle i l'altre per l'alçada; als quals anomenarem b i h respectivament. El nom de les variables és important tal i com hem vist en exemples anteriors. També podem programar el producte de les quantitats i guardar el resultat en una variable. Escrivim el codi.

Notem que la solució canvia cada cop que executem l'algorisme.

Notem que en aquest exemple les variables no tenen unitats. En l'exemple anterior les hem inclòs com a part de la variable, ho farem diferent en aquest.

Això és tot el que hem de fer en relació a l'algorisme, només queda fer clic sobre la fletxa present en la cantonada esquerra superior per tornar a Wiris Quizzes Studio.

Redactar la resposta correcta

Fem clic sobre la tecla Resposta correcta per afegir la solució de la pregunta. Per ara, aquesta solució no és un nombre, és una variable a la que hem anomenat sol. Per escriure una variable fora de CalcMe, hem de precedir el nom de la variable amb el singe #. Atès que les variables no tenen unitats, hem d'incloure-les aquí.

Recordem que l'estudiant veurà el mateix editor de MathType que veurem nosaltres a les pestanyes de Resposta correcta o de Vista prèvia, així que és important per ambdós que seleccionem la casella de MathType incrustat o de MathType en una finestra emergent.

Unitats

Notem que s i l apareixen de color blau, atès que són enteses com a unitats (segons i litres respectivament) i el mode de Quantitat està seleccionat. De totes maneres, a l'estar precedit pel singe #, són enteses com part del nom d'una variable enlloc de com a unitat de mesura.

Els centímetres, c i m, apareixen de color blau per la mateixa raó. L'espai entre el nom de les variables i cm és important, de no ser així, seria entès com una variable anomenada solcm.

Previsualitzar la pregunta i guardar els canvis

Sempre és una bona idea, fins i tot amb preguntes senzilles, comprovar com és el seu comportament fent clic sobre la pestanya de Vista prèvia, així podem verificar que totes les respostes correctes que pugui donar l'estudiant siguin realment acceptades. De fet, podem observar que si l'estudiant es descuida d'escriure les unitats en la seva resposta, obtindrà zero punts.

Ara apareix un altre botó al costat de la resposta correcta a la pestanya de Vista prèvia: . Aquest botó apareix perque el nostre algorisme funciona amb aleatorietat. Cada cop que fem clic sobre aquest botó, l'algorisme s'executa altra cop i els nombres aleatoris canvien.

Una cop acabades les comprovacions de la pregunta, fem clic sobre Acceptar per guardar els canvis i que la finestra de Wiris Quizzes Studio es tanqui.

Assignar el total de la nota

Assignem el total de la nota a la resposta correcta. Notem que la resposta té unitats.

Redactar l'enunciat

Ara hem d'escriure l'enunciat del problema. Recordem que hem guardat la longitud de la base i l'alçada en dues variables a les que hem anomenat b i h respectivament. De la mateixa manera que a la pestanya de Resposta correcta, hem d'escriure el nom de les variables precedit del singe #. Aquest cop hem d'incloure les unitats a l'enunciat ja que les variables són només nombres, no quantitats.

Per acabar, guardem els canvis fent clic a Desa els canvis i continua editant.

Penalització a aquells que es descuiden les unitats

Fins ara, aquesta pregunta es comportava exactament igual que l'anterior. En aquest moment ens disposem a afegir la penalització a aquells que es descuidin d'escriure les unitats a la seva resposta.

Fem clic sobre Espais en blanc per més opcions per tal que apareixi una nova possible resposta.

Obrim Wiris Quizzes Studio a Resposta 2:

Notem que tot és igual que a Resposta 1 excepte pel fet que la pestanya de Resposta correcta està buida. Proporcionarem com a resposta correcta la variable sol com abans però no escriurem les unitats.

Guardem els canvis fent clic sobre Acceptar.

Assignem el 50% de la puntuació a la segona resposta, així la entrada de les Respostes es veu com

El que estem dient aquí es: si la resposta de l'estudiant satisfà els criteris de la Resposta 1, rebrà el 100% de la puntuació. Si, per altra banda, la seva resposta satisfà els criteris de la Resposta 2, l'estudiant rebrà el 50% de la puntuació. Si la resposta no satisfà ni el criteri de la Resposta 1 ni el criteri de la Resposta 2, l'estudiant no rebrà cap punt.

Guardar els canvis i previsualitzar la pregunta

Per acabar, guardem els canvis

i fem una previsualització de la pregunta.

Una nova finestra apareixerà en pantalla ensenyant la pregunta tal i com l'estudiant la veuria. Aquí, podem comprovar de nou el comportament de la pregunta.

Cada cop que fem una vista prèvia de la pregunta, els nombres de l'enunciat seran diferents.

A química podem estar interessats en convertir grams d'una substància a nombre de mols i partícules. En aquest exemple, crearem una pregunta que, donada la massa d'una substància en grams, demani a l'estudiant calcular quants mols i mol·lècules conté amb 2 xifres decimals correctes.

Seleccionar el tipus de pregunta

En primer lloc, hem de seleccionar quin tipus de pregunta utilitzarem. Hi ha varies opcions possibles i, altra vegada, la millor d'elles per aquest exemple és Resposta breu ja que esperem que l'estudiant contesti només amb el resultat.

Redactar l'enunciat

Ara escriurem l'enunciat del problema. Demanarem a l'estudiant que converteixi 34 space text g end text d'amoníac, NH subscript 3 comma a nombre de mols i partícules.

Càlcul de les respostes correctes

Obrim Wiris Quizzes Studio fent clic sobre , després sobre la pestanya de Variables i entrem a CalcMe:

Per iniciar-te amb CalcMe, fes un cop d'ull a la Guia súper bàsica de CalcMe.

Utilitzarem dues variables per guardar les solucions de les dues preguntes.

Definició de les dues respostes correctes

En aquest exemple, estem preguntant dues coses: el nombre de mols i el nombre de partícules. Com fem això?

Anem a la pestanya de Resposta correcta i la modifiquem per tal que coincideixi amb la imatge següent. Recordem que l'estudiant veurà el mateix editor de MathType que veurem nosaltres a Resposta correcta o a Vista prèvia, així que és important per ambdós que seleccionem la casella de MathType incrustat o de MathType en una finestra emergent.

Resposta composta

Notem que hem seleccionat Resposta composta. Aquesta opció ens permet preguntar per més d'una resposta a la mateixa pregunta, el qual és molt útil quan ambdues subpreguntes estan relacionades. Tot el que estigui a l'esquerra del igual serà part de l'enunciat, mentres que tot el que estigui a la dreta apareixerà com un requadre buit on els estudiants podran escriure la seva resposta.

Tenim dues opcions relacionades amb la puntuació: la pregunta completa és correcta si ambdues subpreguntes ho són, o bé la nota total és la suma de la nota distribuida per cada subpregunta. De fet, aquí hem distribuït la nota de forma equitativa: 50% per la primera i 50% per la segona.

Previsualitzar la pregunta

Sempre és una bona idea, fins i tot amb preguntes senzilles, comprovar com és el seu comportament fent clic sobre la pestanya de Vista Prèvia, així podem verificar que la nota total és una combinació de la nota de cada subpregunta.

Canvi de la tolerància

Fins ara, hem estat utilitzant la tolerància predeterminada: 0.1 d'error percentual. En aquesta pregunta volem donar com a vàlida qualsevol resposta que tingui dues xifres decimals correctes.

Anem a la pestanya de Validació i modifiquem la tolerància per tal que es converteixi en 2 xifres decimals, tal i com es mostra a la següent animació.

Estàs interessat en totes les opcions de tolerància possibles i com funcionen? Visita aquesta detallada pàgina de toleràncies.

Guardar la pregunta i assignar el total de la nota

Fem clic sobre Acceptar per guardar els canvis i que la finestra de Wiris Quizzes Studio es tanqui.

Ara, assignem el total de la nota a la resposta correcta.

Previsualitzar la pregunta

Guardem els canvis fent clic sobre Guarda els canvis i continua editant

i fem una Previsualització de la pregunta.

Una nova finestra apareixerà en pantalla ensenyant la pregunta tal i com l'estudiant la veuria. Aquí, podem comprovar de nou el comportament de la pregunta.

Notem que si la resposta de l'estudiant no té les dues xifres decimals correctes, la resposta no és completament acceptada.

En l'exemple següent, demanarem a l'estudiant que relacioni una funció amb la seva gràfica. Així, haurem d'incorporar la gràfica d'una funció a l'enunciat. Veguem com fer-ho.

Seleccionar el tipus de pregunta

En primer lloc, hem de seleccionar quin tipus de pregunta utilitzarem. Fins ara, hem estat utilitzant Resposta breu, ara triarem Opció múltiple ja que volem que l'estudiant esculli la resposta correcta d'entre unes quantes possibilitats que li donarem.

Construir la gràfica

En aquest cas, ensenyarem la gràfica de x squared i l'estudiant haurà d'escollir d'entre unes quantes possibilitats. Creem primer la gràfica; obrim Wiris Quizzes Studio fent clic sobre , anem a la pestanya Variables i obrim CalcMe.

Escrivim directament x squared i fem clic sobre Dibuixa. Fíxa't en que la gràfica apareix en el primer tauler tauler1.

Això és tot el que hem de fer en relació a l'algorisme, només queda fer clic sobre la fletxa que podem trobar a la cantonada superior esquerra per tornar a Wiris Quizzes Studio.

Fem clic sobre Acceptar per guardar els canvis i que la finestra de Wiris Quizzes Studio es tanqui.

Crear les possibles respostes

En l'apartat de respostes, creem per exemple tres opcions diferents: x squared, x cubed i 2 x plus 1; assignant el 100% de la nota a la resposta correcta.

És possible especificar alguna retroalimentació per a cada opció. La retroalimentació és el que apareixerà en pantalla una cop l'estudiant hagi contestat la pregunta. Podem escriure Enhorabona! per aquells que hagin encertat i La teva resposta és incorrecta, és una paràbola! per aquells que no ho hagin fet.

Redactar la resposta

Per acabar, hem d'escriure l'enunciat del problema. Recordem que la gràfica de la funció ha sigut dibuixada en el primer tauler tauler1, així que aquesta serà la nostra variable. Aleshores, necessitem precedir el nom de la variable per #, en el nostre caso tauler1. L'enunciat es veurà com

Etiquetar i barrejar les opcions

Ja hem acabat pràcticament, només ens queden petits detalls. Hem d'especificar que només una opció és correcta, si volem barrejar les opcions o no (per tal que l'ordre en què apareixi cada una sigui diferent per cada estudiant) i quina etiqueta ha d'aparèixer per cada opció.

Guardar i previsualitzar la pregunta

Hem acabat amb la creació de la pregunta. Ara, la guardem fent clic a Guarda els canvis i continua editant.

Clica sobre Previsualització.

Una nova finestra apareixerà en pantalla ensenyant la pregunta tal i com l'estudiant la veuria. Aquí, podem comprovar de nou el comportament de la pregunta.

En el següent exemple demanarem a l'estudiant que escrigui l'expressió d'un polinomi donades les seves arrels. A més, li mostrarem la gràfica del polinomi que ens doni per tal que pugui comparar el seu resultat amb el correcta.

Seleccionar el tipus de pregunta

En primer lloc, hem de seleccionar quin tipus de pregunta utilitzarem. Entre totes les opcions possibles la millor d'elles per aquesta pregunta és Resposta breu ja que esperem que l'estudiant contesti només amb el resultat.

Redactar l'enunciat

Ara escriurem l'enunciat del problema. Demanarem a l'estudiant que escrigui un polinomi mónic de grau dos amb arrels 2 i -3.

Calcular la resposta correcta

Obrim Wiris Quizzes Studio fent clic sobre , entrem a la pestanya de Resposta correcta i escrivim la resposta correcta.

Atès que estem comprovant si la resposta de l'estudiant i la correcta són matemàticament iguals, l'ordre en el qual escriguem la resposta correcta no és important.

Guardar la resposta de l'estudiant

Ara, anem a la pestanya Variables i obrim CalcMe.

La resposta de l'estudiant és guardada en un paràmetre anomenat resposta. Així, per treballar amb ell, hem de definir-lo. Atès que volem comparar la resposta correcta amb la de l'estudiant, hem de representar les gràfiques d'ambdues funcions. El codi a fer es veurà així:

El valor predeterminat pel paràmetre resposta és zero, per aquest motiu la gràfica vermella és sempre zero. No t'amoïnis; es veurà molt millor quan tinguem la resposta de l'estudiant.

Previsualitzar la pregunta

Sempre és una bona idea, fins i tot amb preguntes senzilles, comprovar com és el seu comportament fent clic sobre la pestanya de Vista prèvia. Altra vegada, l'ordre no és important. La gràfica apareixerà en la Previsualització general de la pregunta.

Si l'estudiant respon amb el polinomi en forma expandida, serà qualificat amb el total de la nota al ser la seva resposta matemàticament equivalent a la que hem donat com a correcta.

Guardar la pregunta i assignar el total de la nota

Fem clic sobre Acceptar per guardar els canvis i que la finestra de Wiris Quizzes Studio es tanqui.

A continuació, assignem el total de la nota a la resposta correcta.

Afegir la retroalimentació

Anem a la pantalla de Retroalimentació general. Tot el que escriguem aquí serà mostrat a tots els estudiants un cop hagin donat la seva resposta. D'aquesta manera, podem, per exemple, escriure aquí tots els passos que ha de dur a terme per tal de resoldre el problema o per comparar el seu resultat amb el correcte, com farem aquí.

Recordem que la gràfica de la resposta correcta és blava mentres que la guardada al paràmetre resposta (la resposta de l'estudiant) és vermella. La gràfica està guardada en una variable anomenada tauler1, així que haurem d'incloure-la a la retroalimentació precedida del singe #.

Previsualitzar la pregunta

Guardm la pregunta fent clic a Desa els canvis i continua editant.

Clica sobre Previsualització.

Una nova finestra apareixerà en pantalla ensenyant la pregunta tal i com l'estudiant la veuria. Aquí, podem comprovar de nou el comportament de la pregunta.