Unitats

Magnitud Nom Símbol
Longitud metre m
Massa quilogram kg
Temps segon s
Corrent elèctric amper A
Temperatura termodinàmica kelvin K
Quantitat de substància mol mol
Intensitat lumínica candela cd
Magnitud Nom Símbol
Angle pla radian rad
Angle sòlid esteradià sr
Freqüència hertz Hz
Força newton N
Pressió pascal Pa
Energia, treball, quantitat de calor joule J
Potència, flux radiant watt W
Diferència de potencial elèctric, força electromotriu volt V
Capacitància farad F
Resistència elèctrica ohm capital omega
Càrrega elèctrica coulomb C
Conductivitat elèctrica siemens S
Flux magnètic weber Wb
Densitat de flux magnètic tesla T
Inductància henry H
Flux lumínic lumen lm
Il·luminació lux lx
Radioactivitat becquerel Bq
Dosis absorbida gray Gy
Dosis equivalent sievert Sv
Activitat catalítica katal Kat
Magnitud Nom Símbol
Temps hora h
Temps minut min
Volum litre l
Pressió bar b