Unitats

Magnitud Nom Símbol
Longitud metre m
Massa quilogram kg
Temps segon s
Corrent elèctric amper A
Temperatura termodinàmica kelvin K
Quantitat de substància mol mol
Intensitat lumínica candela cd
Magnitud Nom Símbol
Angle pla radian rad
Angle sòlid esteradià sr
Freqüència hertz Hz
Força newton N
Pressió pascal Pa
Energia, treball, quantitat de calor joule J
Energia electronvolt eV
Potència, flux radiant watt W
Diferència de potencial elèctric, força electromotriu volt V
Capacitància farad F
Resistència elèctrica ohm capital omega
Càrrega elèctrica coulomb C
Conductivitat elèctrica siemens S
Flux magnètic weber Wb
Densitat de flux magnètic tesla T
Inductància henry H
Flux lumínic lumen lm
Il·luminació lux lx
Radioactivitat becquerel Bq
Dosis absorbida gray Gy
Dosis equivalent sievert Sv
Activitat catalítica katal Kat
Concentració molar molar M
Unitat de massa dalton u
Magnitud Nom Símbol
Temps hora h
Temps minut min
Volum litre l
Pressió bar b
Força kilopond kp
Longitud iarda yd
Longitud peu ft
Longitud polçada in
Longitud milla mi
Longitud milla nàutica nmi
Volum galó gal
Massa unça oz
Massa lliura lb
Volum unça líquida floz
Volum pinta pt