ÍNDEX

Computer-based grading for math and science questions that enhances STEM quizzes with random parameters and graphics. Integrations available for LMS and for your own assessment tool through our public API.

View all documentation

CalcMe t’obre l'exploració de l'univers matemàtic. Facilita la derivació de funcions, simplificació d’equacions, factorització de polinomis i molt més.

Veure tota la documentació